:: NARESUAN UNIVERSITY LANGUAGE CENTRE ::
                                           
 
 
 
 
 
Online : 1 Users
You're visitor number
 
 
กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร :

- ผู้เรียนจะได้พัฒนาการสื่อสารและทักษะที่สำคัญสำหรับการติดต่อด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

- การเตรียมตัวสำหรับการเจรจาต่อรอง การเปิดการเจรจาต่อรอง การจัดการและตอบสนองต่อข้อเสนอ การตกลง

การมีส่วนร่วม กับผู้อื่น และการสรุปข้อตกลง

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร :

- เน้นการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน: การฟัง การพูด การอ่าน  การเขียน

- ฝึกการสนทนาเพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์     - ทบทวนลักษณะข้อสอบ

- เน้นเทคนิคในการทำข้อสอบ     - ฝึกฝนการทำข้อสอบเสมือนจริง

- เน้นการพัฒนา สร้างความมั่นใจ ในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษา

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร :

- เน้นทักษะการฟัง และการพูด ตลอดจนการเขียนและการอ่าน

- การออกเสียง ตัวอักษร ของแต่ละภาษา

- การสนทนาพื้นฐาน และคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย อาหาร ฯลฯ

- ปูพื้นฐานการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN)

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เป็นชาวต่างชาติ และบุคคลชาวต่างชาติทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร :

- เน้นทักษะ การฟัง และการพูด โดยมีการปูพื้นฐานด้านการอ่าน และการเขียน เพื่อใช้ในการเรียน

- การออกเสียง และลักษณะตัวอักษรในภาษาไทย

- การสนทนาพื้นฐาน และคำศัพท์ที่ใช้ในการเรียนในประเทศไทย

- เน้นการพัฒนา และสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสารกับชาวไทย และการเรียนในมหาวิทยาลัยไทย

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร :

- พัฒนาทักษะและภาษาที่จำเป็นต้องใช้ในการประชุม ทักษะด้านการสื่อสาร การฟัง การสรุปประเด็น

หรือการทำหน้าที่ประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร :

- พัฒนาทักษะและภาษาที่จำเป็นต้องใช้ในการประชุม ทักษะด้านการสื่อสาร การฟัง การสรุปประเด็น

หรือการทำหน้าที่ประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรชั้นปีที่ 4 ที่เตรียมตัวฝึกงานในธุรกิจการบิน

รายละเอียดหลักสูตร :

- ทักษะในการสื่อสารสำหรับธุรกิจการบิน เน้นการบริการภาคพื้นดิน

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรชั้นปีที่ 4 ที่เตรียมตัวฝึกงานในธุรกิจการบิน

รายละเอียดหลักสูตร :

- ทักษะในการสื่อสารสำหรับธุรกิจการบิน เน้นการบริการบนเครื่องบิน

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร :

- ผู้เรียนจะได้พัฒนาการสื่อสารและทักษะที่สำคัญเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ

- การเตรียมตัวเขียนโครงสร้างของข้อความที่จะให้มีความชัดเจน และรัดกุมการเลือกระดับความเป็นทางการ

และการสื่อความที่ถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 4 ที่เตรียมตัวฝึกงานในธุรกิจบริการ

รายละเอียดหลักสูตร :

- พัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะเกี่ยวกับคำศัพท์และการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการทำงานในโรงแรม

ภัตตาคารและรีสอร์ท

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร :

- จดบันทึกประสบการณ์ที่สำคัญ แบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจของกลุ่มนักเขียนที่ชื่นชอบ และประเภทของการเขียน

การแสดง ออกทางอารมณ์ของตัวละครในเรื่องสั้น บทกวี บทละคร

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหลักสูตร :

- เสริมสร้างการอ่านให้เชี่ยวชาญ เสริมสร้างคำศัพท์ ทักษะความเข้าใจ ทักษะการคิดและการอ่านให้รวดเร็วขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร :

- ทักษะการฟังและการพูด การออกเสียงและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การพัฒนาและสร้างความมั่นใจในการใช้

ทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษ

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร :

- การนำทักษะภาษาอังกฤาไปใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

- ปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร :

- ผู้เรียนจะได้พัฒนาการสื่อสารและทักษะที่สำคัญเกี่ยวกับการติดต่อด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

- มุ่งเน้นการฟัง การโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ การรับฝากข้อความ การแก้ปัญหาและการประชุมทางโทรศัพท์

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต บุุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร :

- ผู้เรียนจะได้พัฒนาการสื่อสารและทักษะที่สำคัญสำหรับการติดต่อด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

- การเตรียมตัวสำหรับการเจรจาต่อรอง การเปิดการเจรจาต่อรอง การจัดการ และตอบสนองต่อข้อเสนอ การตกลง

การมีส่วนร่วมกับผู้อื่น และการสรุปข้อตกลง