ขอเชิญชวนให้ภาครัฐและเอกชนจัดอบรมภาษาอังกฤษให้นิสิตหรือบุคลากรตามความต้องการ
 
 
    ขอเชิญชวนให้ภาครัฐและเอกชนจัดอบรมภาษาอังกฤษให้นิสิตหรือบุคลากรตามความต้องการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นำเสนอหลักสูตรยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษ.pdf

2.
Company Profile และรายชื่อหลักสูตรทั้งหมด.pdf

3.
รายชื่อหลักสูตรประเภททั่วไป.pdf

4.
รายชื่อหลักสูตรประเภทวิชาชีพ.pdf

5.
รายชื่อหลักสูตรประเภทธุรกิจ.pdf

6.
หลักสูตรที่ต้องการให้สร้างขึ้นใหม่.pdf

7.
ใบกรอกรายชื่อผู้ขอเปิดหลักสูตรอบรมภาษาเฉพาะกลุ่ม.pdf

8.
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมภาษากับสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา.pdf

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 055-961606 ,1610 ,1611 ,1651 ,1592
E-mail: nulc@nu.ac.th
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : -
 
อ่านจำนวน : 1780 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560