ขอเชิญชวนให้ภาครัฐและเอกชนจัดอบรมภาษาอังกฤษให้บุคลากรตามความต้องการ
 
 
    ขอเชิญชวนให้ภาครัฐและเอกชนจัดอบรมภาษาอังกฤษให้บุคลากรตามความต้องการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นำเสนอหลักสูตรยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษ.pdf

2.
โบรวชัวร์นำเสนอและอัตราค่าลงทะเบียน.pdf

3.
NULC Training Courses (121 Courses).pdf

4.
หลักสูตรที่ต้องการให้สร้างขึ้นใหม่.pdf

5.
ใบกรอกรายชื่อผู้ต้องการลงทะเบียนเรียน.pdf

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 055-961606 ,1610 ,1611 ,1651 ,1592
E-mail: nulc@nu.ac.th
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : -
 
อ่านจำนวน : 224 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560