กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
Term & Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลง

1. ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 300 บาท ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge English Placement Test) ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ ณ ที่ 24 ธันวาคม 2560 โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมได้ 2 ช่องทางได้แก่
         1.1 ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยนเรศวร (ค่าสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT)” บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 857-6-00060-1 โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท
         1.2 ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปเบิกจ่าย ให้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ณ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
2. การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับชำระเงินครบถ้วนตามจำนวนเงินที่ระบุ ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น
3. หากผู้สมัครทั้งกรณีเสียค่าธรรมเนียมและไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสอบฟรีนั้น ไม่เข้าสอบตามวันเวลาที่ทำการสมัครไว้ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศจะถือว่าท่านสละสิทธิ์จากการสอบครั้งดังกล่าว
4. กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบเแก่ผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
         - ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
         - อนุญาต ให้นำปากกา 1 ด้าม และ บัตรประจำตัวนิสิต เข้าห้องสอบเท่านั้น
            สำหรับกระเป๋าสัมภาระอื่นๆ จะไม่มีบริการรับฝากและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น
         - ห้าม นำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ หากตรวจพบในห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะหมดสิทธิ์สอบทันที
         - ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องสอบ หลังจาก 15 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ และหากนิสิตไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือนมีนาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม วันเปิดรับสมัคร วันชำระเงิน วันประกาศ
เลขที่นั่งและห้องสอบ
วันดำเนินการสอบ วันประกาศผลสอบ
มีนาคม 2563 2-15 มี.ค. 63
หรือจนกว่าจะครบจำนวน
11-15 มี.ค. 63 23 มี.ค. 63 28 มี.ค. 63
อาคารปราบไตรจักร
การสอบ CEPT นิสิต
สามารถรู้ผลสอบ
ณ วันสอบทันที
นิสิตบัณฑิตศึกษา(โท-เอก) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 63 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป
นิสิตปริญญาตรี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 63 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ หากมีความคืบหน้าใดๆ จะมีการแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอให้ผู้สมัครสอบได้ติดตามข่าวสารที่หน้าเว็บไซต์เป็นระยะ


หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับนิสิตท่านใดที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ กรุณาตรวจสอบสภาพนิสิตของตัวเอง
โดยตรวจสอบได้ที่ www.reg.nu.ac.th

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์