กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
Term & Conditions

เงื่อนไข ข้อตกลง และ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ CEPT แบบ Online

รอบเดือน มิ.ย. 64 นี้ เฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)
และนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 ปีการศึกษา 2563(รหัส 60) ขึ้นไป
ที่ยังไม่มีผลสอบ เท่านั้น

นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ชั้นปี 4 ขึ้นไป สามารถสมัครสอบได้ตามปกติ
สำหรับนิสิตปริญญาตรี รหัส 61-63 ให้รอสมัครในสถานการณ์ปกติ สอบถามเพิ่มเติม diald@nu.ac.th


1. ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 300 บาท ซึ่งเป็นไปตาม "ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge English Placement Test) ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ ณ ที่ 24 ธันวาคม 2560" โดยผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยนเรศวร (ค่าสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT)” บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 857-6-00060-1 โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท

2. การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับชำระเงินครบถ้วนตามจำนวนเงินที่ระบุ ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น

3. หากผู้สมัครทั้งกรณีเสียค่าธรรมเนียมและไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสอบฟรีนั้น ไม่เข้าสอบตามวันเวลาที่ทำการสมัครไว้ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศจะถือว่าท่านสละสิทธิ์จากการสอบครั้งดังกล่าว

4. กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบเแก่ผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. นิสิต สามารถสมัครสอบ CEPT ได้ ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง (เลือกวันที่สอบได้ 1 วัน และ 1 รอบ )

6. ผู้เข้าสอบ ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ ดังรายการต่อไปนี้ ให้พร้อมก่อนเริ่มทำการสอบ
         6.1 คอมพิวเตอร์ (ทั้งชนิดตั้งโต๊ะหรือพกพา) พร้อมกล้อง สำหรับใช้ในการสอบและการยืนยันตัวตน
                 ไม่สามารถใช้ IPAD หรือ Tablet หรือ โทรศัพท์มือถือทุกชนิด ในการสอบ
                 ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่รองรับ ได้แก่
                 - Windows 7 หรือ สูงกว่า (Windows 8 / Windows 10) และ
                 - Apple Macs running Mac OS 10.12.6 (Sierra) to 11.1 (Big Sur)
                 รุ่นของระบบปฏิบัติการ(OS) นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถใช้สอบได้
         6.2 หูฟังชนิดมีสาย และ ไมโครโฟน สำหรับใช้ในการสอบและสนทนา
         6.3 ระบบอินเตอร์เน็ตแบบ Hi-Speed หรือ Fiber Optic ที่สามารถใช้ในการประชุมทางไกลได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
        ( ไม่อนุญาตให้ใช้อินเตอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากความเสถียรไม่เพียงพอต่อการใช้สอบและประชุมทางไกลในเวลาเดียวกัน)
         6.4 ลงโปรแกรม Microsoft Teams โดยสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของ Microsoft หรือกดที่ link https://teams.microsoft.com/downloads
         6.5 หากผู้เข้าสอบ ไม่สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ตามรายการ 6.1 - 6.4 ได้ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาดและตัดสิทธิ์สอบในรอบนี้

7. ผู้เข้าสอบ ต้องศึกษา "ขั้นตอนการสอบ CEPT (Cambridge English Placement Test) แบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams" (Click to Download) ให้ละเอียดและเข้าใจ ก่อนเริ่มทำการสอบ

ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือนมิถุนายน 2564
สอบแบบ Online ผ่าน Microsoft TEAMS
รายละเอียดกิจกรรม วันเปิดรับสมัคร วันชำระเงิน วันประกาศ
เลขที่นั่งและห้องสอบ
วันดำเนินการสอบ วันประกาศผลสอบ
มิถุนายน 2564 7-15 มิ.ย. 64
หรือจนกว่าจะครบจำนวน
11-15 มิ.ย. 64 22 มิ.ย. 64
หน้าเว็บไซต์ DIALD
26 มิ.ย. 64 การสอบ CEPT
นิสิตทราบผลสอบ
ทันที
-
Online ผ่าน MS TEAMS
นิสิตบัณฑิตศึกษา(โท-เอก) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป
นิสิตปริญญาตรี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 64 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป
ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน จัดเตรียม "อุปกรณ์" ตามเงื่อนไขและข้อตกลง "ข้อที่ 6" ให้เรียบร้อย
หากอุปกรณ์ไม่พร้อม ขอให้งดการสมัครสอบไปก่อน ในเดือนนี้


สำหรับนิสิตท่านใดที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ กรุณาตรวจสอบสภาพนิสิตของตัวเอง
โดยตรวจสอบได้ที่ www.reg.nu.ac.th

หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์


© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์