กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
Term & Conditions

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test ( CEPT )
สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร รหัส 63

เงื่อนไขและข้อตกลง

1. สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รหัส 63 เท่านั้น โดยใช้สิทธิ์สอบฟรี(ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสอบ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2. นิสิตสามารถ "เลือก วัน และ เวลาสอบ ได้เอง" ตามตารางที่กำหนดไว้ในหน้าถัดไป หากไม่เข้าสอบตามวันเวลาที่ทำการสมัครไว้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์จากการสอบครั้งดังกล่าว
3. นิสิต สามารถสมัครสอบ CEPT ได้ คนละ 1 ครั้ง เท่านั้น สำหรับการสอบของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในรอบนี้
4. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
         - ผู้เข้าสอบ ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องสอบ หากไม่ใส่ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
         - ผู้เข้าสอบ ต้องได้รับการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ หากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
         - ผู้เข้าสอบ ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และนิสิตปริญญาตรีให้แต่งกายด้วยชุดนิสิต
         - อนุญาต ให้นำปากกา 1 ด้าม, บัตรประจำตัวนิสิต และ หูฟังชนิดมีสาย(เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้หูฟังร่วมกัน) เข้าห้องสอบเท่านั้น
            สำหรับกระเป๋าสัมภาระอื่นๆ จะไม่มีบริการรับฝากและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น
         - ห้าม นำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ หากตรวจพบในห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะหมดสิทธิ์สอบทันที
         - ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องสอบ หลังจาก 15 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ และหากนิสิตไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

กำหนดการการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร รหัส 63
วันเปิดรับสมัคร วันประกาศ
เลขที่นั่งและห้องสอบ
วันดำเนินการสอบ วันประกาศผลสอบ
20 ส.ค. 63
ถึง
29 ต.ค. 63
หรือจนกว่าจะครบจำนวน
นิสิตตรวจสอบได้จากเมนู
"ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ"
ด้านซ้ายมือ
ก่อนสอบ 1 วัน
8 ก.ย. 63 ถึง 6 พ.ย. 63

(สมัครก่อนวันสอบอย่างน้อย 7 วัน)
การสอบ CEPT นิสิต
สามารถรู้ผลสอบ
ณ วันสอบทันที
หน้าเว็บไซต์ DIALD ณ อาคารปราบไตรจักร ชั้น 4 หรือ กองพัฒนาภาษาฯ ชั้น 4 อาคาร CITCOMS
ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง ข้อที่ 4 อย่างเคร่งครัด
และรักษาระยะห่างระหว่างกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19


หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับนิสิตท่านใดที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ กรุณาตรวจสอบสภาพนิสิตของตัวเอง
โดยตรวจสอบได้ที่ www.reg.nu.ac.th

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์