กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
Term & Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลง

1. ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 300 บาท ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Naresuan University Writing Proficiency Test สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ ณ ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมได้ 2 ช่องทางได้แก่
         1.1 ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยนเรศวร (ค่าสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT)” บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 857-6-00060-1 โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (บัญชีเดียวกับ CEPT)
         1.2 ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปเบิกจ่าย ให้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ณ ฝ่ายการเงิน กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
2. การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับชำระเงินครบถ้วนตามจำนวนเงินที่ระบุ ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น
3. หากผู้สมัครทั้งกรณีเสียค่าธรรมเนียมและไม่เสียค่าธรรมเนียมในกรณีมีสิทธิ์สอบฟรีนั้น ไม่เข้าสอบตามวันเวลาที่ทำการสมัครไว้ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศจะถือว่าท่านสละสิทธิ์จากการสอบครั้งดังกล่าว
4. กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบเแก่ผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
         - ผู้เข้าสอบ ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องสอบ หากไม่ใส่ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
         - ผู้เข้าสอบ ต้องได้รับการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ หากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
         - ผู้เข้าสอบ ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
         - อนุญาต ให้นำปากกา อุปกรณ์เครื่องเขียน และ บัตรประจำตัวนิสิต เข้าห้องสอบเท่านั้น
            สำหรับกระเป๋าสัมภาระอื่นๆ จะไม่มีบริการรับฝากและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น
         - ไม่อนุญาต ให้นำ พจนานุกรม, โทรศัพท์มือถือ, เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เข้าห้องสอบ
            หากตรวจพบในห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะหมดสิทธิ์สอบทันที
         - ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องสอบ หลังจาก 15 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ และหากนิสิตไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ปฏิทินการสอบ Naresuan University Writing Proficiency Test
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือนธันวาคม 2563

รายละเอียดกิจกรรม วันเปิดรับสมัคร วันชำระเงิน วันประกาศ
เลขที่นั่งและห้องสอบ
วันดำเนินการสอบ วันประกาศผลสอบ
ธันวาคม 2563 1-15 ธ.ค. 2563
หรือจนกว่าจะครบจำนวน
11-15
ธ.ค. 2563
18 ธ.ค. 2563 วันอาทิตย์ที่
20 ธ.ค. 2563
9:00-12:00 น.
30 วัน หลังจากวันที่
ดำเนินการสอบ

ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง ข้อที่ 5 อย่างเคร่งครัด
และรักษาระยะห่างระหว่างกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
นิสิตสามารถตรวจสอบกำหนดการสอบรายปีประมาณ 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64) ได้จากเมนูทางด้านซ้ายมือ


สำหรับนิสิตท่านใดที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ กรุณาตรวจสอบสภาพนิสิตของตัวเอง
โดยตรวจสอบได้ที่ www.reg.nu.ac.th
© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์