กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
Term & Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลง

1. ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 300 บาท ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Naresuan University Writing Proficiency Test สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ ณ ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมได้ 2 ช่องทางได้แก่
         1.1 ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Writing Proficiency Test" บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 857-6-001-36-5 โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท
         1.2 ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปเบิกจ่าย ให้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ณ ฝ่ายการเงิน กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
2. การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับชำระเงินครบถ้วนตามจำนวนเงินที่ระบุ ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น
3. หากผู้สมัครทั้งกรณีเสียค่าธรรมเนียมและไม่เสียค่าธรรมเนียมในกรณีมีสิทธิ์สอบฟรีนั้น ไม่เข้าสอบตามวันเวลาที่ทำการสมัครไว้ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศจะถือว่าท่านสละสิทธิ์จากการสอบครั้งดังกล่าว
4. กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบเแก่ผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบ 15 นาที
6. ไม่อนุญาต ให้นำ พจนานุกรม, โทรศัพท์มือถือ, กระเป๋าและสิ่งของมีค่าทุกชนิด เข้าห้องสอบ
7. อนุญาต ให้นำปากกาและบัตรประจำตัวนิสิต เข้าห้องสอบเท่านั้น และ ห้าม ใช้ดินสอในการทำข้อสอบ
8. ไม่อนุญาต ให้ออกจากห้องสอบระหว่างทำการสอบ

ปฏิทินการสอบ Naresuan University Writing Proficiency Test
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือนมีนาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม วันเปิดรับสมัคร วันชำระเงิน วันประกาศ
เลขที่นั่งและห้องสอบ
วันดำเนินการสอบ วันประกาศผลสอบ
มีนาคม 2563 2-15 มี.ค. 2563
หรือจนกว่าจะครบจำนวน
11-15
มี.ค. 2563
23 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2563
9:00-12:00 น.
30 วัน หลังจากวันที่
ดำเนินการสอบ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ หากมีความคืบหน้าใดๆ จะมีการแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอให้ผู้สมัครสอบได้ติดตามข่าวสารที่หน้าเว็บไซต์เป็นระยะ


หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับนิสิตท่านใดที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ กรุณาตรวจสอบสภาพนิสิตของตัวเอง
โดยตรวจสอบได้ที่ www.reg.nu.ac.th

** เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดสอบได้ตามกำหนดการ
หากมีความคืบหน้าจะแจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์อีกครั้ง **© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์