กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
Term & Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลง

1. ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร “เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge English Placement Test) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลทั่วไป” ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยผู้สมัครสอบสามารถชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยนเรศวร (ค่าสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT)” บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 857-6-00060-1 โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (หากต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปเบิกจ่าย ให้ชำระค่าธรรมเนียมสอบที่ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ อาคาร CITCOMS มหาวิทยาลัยนเรศวร เท่านั้น)

2. การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับชำระเงินครบถ้วนตามจำนวนเงินที่ระบุ ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น

3. หากผู้สมัครไม่เข้าสอบตามวันเวลาที่ทำการสมัครไว้ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศจะถือว่าท่านสละสิทธิ์จากการสอบครั้งดังกล่าว

4. กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบเแก่ผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
         5.1 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และ อนุญาต ให้นำปากกา 1 ด้าม และ "บัตรประจำตัวประชาชน" หรือ "บัตรประจำตัวนักศึกษา" หรือ "หนังสือเดินทางตัวจริง" ที่ยังไม่หมดอายุ เข้าห้องสอบเท่านั้น
         5.2 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงก่อนเข้าห้องสอบ
              หาก ไม่มี บัตรดังกล่าวมาแสดงตน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
         5.3 ในกรณีเป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่น ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ
              หาก ไม่มี บัตรดังกล่าวมาแสดงตน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
         5.4 สำหรับกระเป๋าสัมภาระอื่นๆ จะไม่มีบริการรับฝากและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น
         5.5 ห้าม นำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ หากตรวจพบในห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะหมดสิทธิ์สอบทันที
         5.6 ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องสอบ หลังจาก 15 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ และหากไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม วันเปิดรับสมัคร วันชำระเงิน
มีนาคม 2563 2-15 มีนาคม 2563
(หรือจนกว่าจะครบจำนวน)
11-15 มีนาคม 2563
วันประกาศเลขที่นั่งและห้องสอบ วันดำเนินการสอบ วันประกาศผลสอบ
23 มีนาคม 2563
ผ่านทางเว็ปไซต์ DIALD
26-27 มีนาคม 2563
เวลา 10:30 - 11:30 น.
เวลา 13:30 - 14:30 น. และ 15:00 - 16:00 น.
ณ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
สามารถรู้ผลสอบทันที
*** วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ หากมีความคืบหน้าใดๆ จะมีการแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอให้ผู้สมัครสอบได้ติดตามข่าวสารที่หน้าเว็บไซต์เป็นระยะ

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

สำหรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาสถาบันอื่น
© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์