กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
Term & Conditions

เงื่อนไข ข้อตกลง และ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ CEPT แบบ Online

1. ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร “เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge English Placement Test) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลทั่วไป” ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยผู้สมัครสอบสามารถชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยนเรศวร (ค่าสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT)” บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 857-6-00060-1 โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท

2. การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับชำระเงินครบถ้วนตามจำนวนเงินที่ระบุ ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น

3. หากผู้สมัครไม่เข้าสอบตามวันเวลาที่ทำการสมัครไว้ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศจะถือว่าท่านสละสิทธิ์จากการสอบครั้งดังกล่าว

4. กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบเแก่ผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. ผู้เข้าสอบ ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ ดังรายการต่อไปนี้ ให้พร้อมก่อนเริ่มทำการสอบ
         5.1 คอมพิวเตอร์ (ทั้งชนิดตั้งโต๊ะหรือพกพา) พร้อมกล้อง สำหรับใช้ในการสอบและการยืนยันตัวตน
                 ไม่สามารถใช้ IPAD หรือ Tablet หรือ โทรศัพท์มือถือทุกชนิด ในการสอบ
                 ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่รองรับ ได้แก่
                 - Windows 7 หรือ สูงกว่า (Windows 8 / Windows 10) และ
                 - Apple Macs running Mac OS 10.12.6 (Sierra) to 11.1 (Big Sur)
                 รุ่นของระบบปฏิบัติการ(OS) นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถใช้สอบได้
         5.2 หูฟังชนิดมีสาย และ ไมโครโฟน สำหรับใช้ในการสอบและสนทนา
         5.3 ระบบอินเตอร์เน็ตแบบ Hi-Speed หรือ Fiber Optic ที่สามารถใช้ในการประชุมทางไกลได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
        ( ไม่อนุญาตให้ใช้อินเตอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากความเสถียรไม่เพียงพอต่อการใช้สอบและประชุมทางไกลในเวลาเดียวกัน)
         5.4 ลงโปรแกรม Microsoft Teams โดยสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของ Microsoft หรือกดที่ link https://teams.microsoft.com/downloads
         5.5 หากผู้เข้าสอบ ไม่สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ตามรายการ 5.1 - 5.4 ได้ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาดและตัดสิทธิ์สอบในรอบนี้

6. ผู้เข้าสอบ ต้องศึกษา "ขั้นตอนการสอบ CEPT (Cambridge English Placement Test) แบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams" (Click to Download) ให้ละเอียดและเข้าใจ ก่อนเริ่มทำการสอบ
เพื่อกระจายโอกาสในการสมัครสอบให้ทั่วถึงมากที่สุด
ขอจำกัดให้ลงทะเบียนสอบได้คนละ 1 ครั้ง เท่านั้น!! สำหรับเดือนนี้

กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2564
รายละเอียดกิจกรรม วันเปิดรับสมัคร วันชำระเงิน
มิถุนายน 2564 7-15 มิถุนายน 2564
(หรือจนกว่าจะครบจำนวน)
11-15 มิถุนายน 2564
วันประกาศเลขที่นั่งและห้องสอบ วันดำเนินการสอบ วันประกาศผลสอบ
22 มิถุนายน 2564
ผ่านทางเว็ปไซต์ DIALD
24-25 มิถุนายน 2564
เวลา 10:30 - 11:30 น.
เวลา 13:30 - 14:30 น. และ 15:00 - 16:00 น.
Online ผ่าน MS TEAMS
สามารถรู้ผลสอบทันที
ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน จัดเตรียม "อุปกรณ์" ตามเงื่อนไขและข้อตกลง "ข้อที่ 5" ให้เรียบร้อย
หากอุปกรณ์ไม่พร้อม ขอให้งดการสมัครสอบไปก่อน ในเดือนนี้


*** วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

สำหรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาสถาบันอื่น
© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์