กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l

E-mail NULC Facebook NULC Youtube NULC
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
NULC Herb
150 Training Courses
Remedial for Graduate Course
ตารางการอบรม
NU Website
NU Mail
E-document
Q-Ant
TV-Online
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Language Clinic
Let's Talk
Self-Access

  • :: ข่าวใหม่ ::
  • :: ข่าวทั่วไป ::
  • :: ข่าวการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ::
  • :: ข่าวอบรมทางภาษา ::
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ต่ออายุโปรแกรมภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test จำนวน 7,740 Tests ข่าววันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ข่าววันที่ 30 ตุลาคม 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ข่าววันที่ 30 ตุลาคม 2561
DIALD จัดอบรมหลักสูตร English Conversation สำหรับผู้บริหารสังกัดสำนักงานอธิการบดี ข่าววันที่ 25 ตุลาคม 2561
รัฐบาลออสเตรเลีย ขอเชิญนิสิต นักวิจัย และผู้ที่สนใจ สมัครทุน Endeavour Leadership Program (ELP) เพื่อศึกษาต่อ ฝึกอบรม และทำวิจัยในประเทศออสเตรเลีย ข่าววันที่ 25 ตุลาคม 2561
สถานฑูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน Chevening Scholarship ประจำปี 2562/2563 ข่าววันที่ 25 ตุลาคม 2561
Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีน มีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต 2019 Spring Semester Exchange Program ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2562 (ระยะเวลา 4 เดือน) ข่าววันที่ 25 ตุลาคม 2561
Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น มีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Kumamoto Unversity หัวข้อ Groundwater and Environmental Sustainability ข่าววันที่ 24 ตุลาคม 2561
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย มีโครงการ Community and Technological Camp (Comm TECH) Camp Insight 2019 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (สำหรับนิสิตสายสังคมศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ข่าววันที่ 24 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25-26 ต.ค. 2561 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 28 ต.ค. 2561 ข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27 ต.ค. 2561 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 กันยายน 2561 ข่าววันที่ 12 ตุลาคม 2561
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ข่าววันที่ 11 ตุลาคม 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2561 ข่าววันที่ 28 กันยายน 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ต่ออายุโปรแกรมภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test จำนวน 7,740 Tests ข่าววันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จ้างผลิตชุดคู่มือฝึกอบรม (เอกสารประกอบการฝึกอบรม) จำนวน 500 ชุด ข่าววันที่ 28 มิถุนายน 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาผลิตหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับการส่งออกและนำเข้า พร้อม Toolkits sets สำหรับชุดเครื่องมือในรูปแบบ DVD พร้อมชุดบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ข่าววันที่ 28 มิถุนายน 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างจัดงานเปิดตัวระบบที่ปรึกษา Online ณ จังหวัดเชียงใหม่ ชุดเครื่องมือการให้บริการสมุนไพรและอุตสาหกรรม (Spa) และประมวลคำศัพท์สมุนไพรไทย จำนวน 1 งาน ข่าววันที่ 8 มีนาคม 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างจัดงานเปิดตัวระบบที่ปรึกษา Online ณ จังหวัดน่าน ชุดเครื่องมือแปลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และภาษาอังกฤษสำหรับการส่งออกและนำเข้า จำนวน 1 งาน ข่าววันที่ 8 มีนาคม 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาพัฒนาระบบที่ปรึกษา Online พร้อมสร้างชุดเครื่องมือในรูปแบบ Online เพื่อการ Download จำนวน 6 ชุด จำนวน 1 รายการ ข่าววันที่ 7 มีนาคม 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างจัดงานเปิดตัวระบบที่ปรึกษา Online ณ จังหวัดพิษณุโลก ชุดเครื่องมือในการเจรจาสัญญาทางการค้า และ คู่มือการนำเข้า-ส่งออกออนไลน์ 1 งาน ข่าววันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาบริการถ่ายภาพนิ่งพร้อมแต่งภาพ ถ่ายวิดีโอพร้อมตัดต่อกิจกรรมการฝึกอบรมของโครงการฯ 1 งาน ข่าววันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่ายานพาหนะ(รถตู้)พร้อมน้ำมันและคนขับสำหรับการเดินทางไปบรรยายของวิทยากรตามโครงการฯ ข่าววันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างออกแบบและผลิตชุดคู่มือฝึกอบรม(เอกสารประกอบการฝึกอบรม) จำนวน 600 ชุด ข่าววันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างออกแบบรูปเล่มและผลิตหนังสือ ภาษาอังกฤษสำหรับการส่งออกและนำเข้า 1 รายการ จำนวน 1,000 เล่ม ข่าววันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาจัดทำสื่อพร้อมติดตั้ง ข่าววันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาจัดงานสัมมนาคณะวิทยากร ข่าววันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาบริหารจัดการ จัดหารับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข่าววันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาพัฒนาระบบที่ปรึกษา Online พร้อมสร้างชุดเครื่องมือในรูปแบบ ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 19 มกราคม 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ข่าววันที่ 30 ตุลาคม 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ข่าววันที่ 30 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25-26 ต.ค. 2561 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 28 ต.ค. 2561 ข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27 ต.ค. 2561 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 กันยายน 2561 ข่าววันที่ 12 ตุลาคม 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2561 ข่าววันที่ 28 กันยายน 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนตุลาคม 2561 ข่าววันที่ 28 กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27-28 ก.ย. 2561 (บุคลากร-บุคลทั่วไป) ข่าววันที่ 24 กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 23 ก.ย. 2561 ข่าววันที่ 19 กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 22 ก.ย. 2561 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 19 กันยายน 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ข่าววันที่ 17 กันยายน 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกันยายน 2561 ข่าววันที่ 31 สิงหาคม 2561
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนกันยายน 2561 ข่าววันที่ 31 สิงหาคม 2561
ประกาศผลสอบ NUSET ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) ข่าววันที่ 23 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23-24 ส.ค. 2561 (บุคลากร-บุคลทั่วไป) ข่าววันที่ 20 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 26 ส.ค. 2561 ข่าววันที่ 20 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25 ส.ค. 2561 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 20 สิงหาคม 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ข่าววันที่ 17 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ NUSET สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าใหม่ รหัส 61 สำหรับวันที่ 18 ส.ค. 2561 ข่าววันที่ 16 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ NUSET สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าใหม่ รหัส 61 สำหรับวันที่ 5 ส.ค. 2561 ข่าววันที่ 2 สิงหาคม 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ข่าววันที่ 31 กรกฎาคม 2561
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ข่าววันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ข่าววันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ข่าววันที่ 22 มิถุนายน 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 29 เมษายน 2561 ข่าววันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 มีนาคม 2561 ข่าววันที่ 20 เมษายน 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ข่าววันที่ 16 มีนาคม 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 28 มกราคม 2561 ข่าววันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ข่าววันที่ 16 มกราคม 2561