กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
Term & Conditions

เงื่อนไข ข้อตกลง และ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT


1. ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 300 บาท ซึ่งเป็นไปตาม "ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge English Placement Test) ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ ณ ที่ 24 ธันวาคม 2560" โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมได้ 2 ช่องทางได้แก่
         1.1 ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยนเรศวร (ค่าสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT)” บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 857-6-00060-1 โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท
         1.2 ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปเบิกจ่าย ให้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ณ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการตามกำหนดการเท่านั้น
2. การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับชำระเงินครบถ้วนตามจำนวนเงินที่ระบุ ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น
3. หากผู้สมัครทั้งกรณีเสียค่าธรรมเนียมและไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสอบฟรีนั้น ไม่เข้าสอบตามวันเวลาที่ทำการสมัครไว้ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศจะถือว่าท่านสละสิทธิ์จากการสอบครั้งดังกล่าว
4. กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบเแก่ผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. นิสิต สามารถสมัครสอบ CEPT ได้ ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง (เลือกวันที่สอบได้ 1 วัน และ 1 รอบ )
6. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
         - ผู้เข้าสอบ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องสอบ หากไม่ใส่ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
         - ผู้เข้าสอบ ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และนิสิตปริญญาตรีให้แต่งกายด้วยชุดนิสิต
         - อนุญาต ให้นำปากกา 1 ด้าม, บัตรประจำตัวนิสิต และ หูฟังชนิดมีสาย แบบ 3.5 มม.(หูฟังโทรศัพท์มือถือทั่วไปที่ไม่ใช่ iPhone) หรือ แบบ USB เท่านั้น (หูฟังแบบ Bluetooth ใช้ไม่ได้) เข้าห้องสอบเท่านั้น
           สำหรับกระเป๋าสัมภาระอื่นๆ จะไม่มีบริการรับฝากและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น

ตัวอย่างของหูฟังที่สามารถใช้งานได้

         - ห้าม นำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ หากตรวจพบในห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะหมดสิทธิ์สอบทันที
         - ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องสอบ หลังจาก 15 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ และหากนิสิตไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือนมีนาคม 2567

รายละเอียดกิจกรรม วันเปิดรับสมัคร วันชำระเงิน วันประกาศ
เลขที่นั่งและห้องสอบ
วันดำเนินการสอบ วันประกาศผลสอบ
มีนาคม
2567
1-15 มี.ค. 67
หรือจนกว่าจะครบจำนวน
11-15 มี.ค. 67 22 มี.ค. 67
หน้าเว็บไซต์ DIALD
17:00 น. เป็นต้นไป
เสาร์ 23 มี.ค. 67 การสอบ CEPT
นิสิตทราบผลสอบ
ทันที
อาทิตย์ 24 มี.ค. 67
ณ อาคารปราบไตรจักร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นิสิตบัณฑิตศึกษา(โท-เอก) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 67 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป
นิสิตปริญญาตรี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 67 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป

สำหรับนิสิตท่านใดที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ กรุณาตรวจสอบสภาพนิสิตของตัวเอง
โดยตรวจสอบได้ที่ www.reg.nu.ac.th

หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์


**เปิดให้ลงวันที่ 1-15 มีนาคม 2567 **© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : คน sadจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์