กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม
มีนาคม 2567 Easy English - Four Skills รายละเอียด 1 / 25
มีนาคม 2567 Basic Writing Skills for Elementary Level รายละเอียด 2 / 25
มีนาคม 2567 Everyday Conversation รายละเอียด 7 / 25
มีนาคม 2567 Practice Tests for CEPT and TOEIC รายละเอียด 3 / 25
มีนาคม 2567 Listening and Speaking for Communication รายละเอียด 12 / 25
 
กลุ่มที่ ชื่อหลักสูตร รายละเอียด ลงทะเบียน (คน) ชำระเงินแล้ว (คน) ลงทะเบียน