กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม


เงื่อนไขและข้อตกลง (แบบ On-site)

1. นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป มีสิทธิ์ลงทะเบียนอบรม

2. ผู้ลงทะเบียนอบรมต้องปริ้นใบชำระเงินประกันและมาชำระ ณ สถานที่อบรม (ชั้น 4 อาคาร CITCOMS มหาวิทยาลัยนเรศวร) หลักสูตรละ 1,000 บาท ภายในวันแรกของการอบรมเท่านั้น

3. ผู้ลงทะเบียนอบรมจะมีสิทธิ์รับเงินประกันคืน เมื่อมีเวลาเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมในแต่ละหลักสูตร
หากเข้าร่วมอบรมน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินประกันคืน

4. การสมัครเข้าอบรมจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่านได้ชำระเงินประกันเรียบร้อยแล้ว
หากผู้ใดไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์และชำระเงินประกัน จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

5. หลังจากชำระเงินประกันกรุณาเก็บใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานการคืนเงิน
** กรณีใบเสร็จหาย กองฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

6. ในวันสุดท้ายการอบรม ให้ผู้เข้าอบรมนำเอกสารมาทำเรื่องการขอเบิกเงินประกันคืน (หลักสูตรละ 1 ชุด) ดังต่อไปนี้
- ใบเสร็จตัวจริง (หากไม่นำใบเสร็จตัวจริงมายื่น กองฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี)
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ สำหรับรับเงินประกันคืน

7. เจ้าหน้าที่จะโอนเงินประกันคืน ภายใน 30 วัน หลังจากส่งหลักฐานดำเนินการเบิกเงินประกันเรียบร้อยแล้ว หากไม่ได้รับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถาม
โทร. 0 5596 1608, 1610© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์