ใบชำระเงินประกันหลักสูตรอบรม
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตร  :     IELTS New Practice Tests 2022 - Four Skills
กลุ่มที่  :     1/2565
สถานะ  :     บุคคลทั่วไป
ชื่อ – นามสกุล  :     นางสาวพรรณวดี สิงห์แก้ว
คณะ / หน่วยงาน / สังกัด  :     บุคคลทั่วไป
ค่าประกันหลักสูตร  :     1,000 บาท
หมายเหตุ ชำระเงินได้ที่ ชั้น 4 อาคาร CITCOMS มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในวันแรกของการอบรมเท่านั้น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(เก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับรับเงินประกันคืน เท่านั้น)
 

ใบชำระเงินประกันหลักสูตรอบรม
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตร  :     IELTS New Practice Tests 2022 - Four Skills
กลุ่มที่  :     1/2565
สถานะ  :     บุคคลทั่วไป
ชื่อ – นามสกุล  :     นางสาวพรรณวดี สิงห์แก้ว
คณะ / หน่วยงาน / สังกัด  :     บุคคลทั่วไป
ค่าประกันหลักสูตร  :     1,000 บาท

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าอบรมนำเอกสารมาทำเรื่องการขอเบิกเงินประกันคืน ภายในวันสุดท้ายของการอบรม ดังต่อไปนี้
- ใบเสร็จตัวจริง (หากไม่นำใบเสร็จตัวจริงมายื่น กองฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี)
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ สำหรับรับเงินประกันคืน
               
ชำระเงินวันที่
____________________        


ลายเซ็น _____________________________


               (_______________________________)
                                    DIALD Staff