ใบชำระเงินประกันหลักสูตรอบรม
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตร  :     Practice Tests for CEPT and TOEIC
กลุ่มที่  :     7/2565
สถานะ  :     นิสิตปริญญาเอก
ชื่อ – นามสกุล  :     นายอดิศักดิ์ คงแก้ว
คณะ / หน่วยงาน / สังกัด  :     คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค่าประกันหลักสูตร  :     1,000 บาท
หมายเหตุ ชำระเงินได้ที่ ชั้น 4 อาคาร CITCOMS มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในวันแรกของการอบรมเท่านั้น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(เก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับรับเงินประกันคืน เท่านั้น)
 

ใบชำระเงินประกันหลักสูตรอบรม
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตร  :     Practice Tests for CEPT and TOEIC
กลุ่มที่  :     7/2565
สถานะ  :     นิสิตปริญญาเอก
ชื่อ – นามสกุล  :     นายอดิศักดิ์ คงแก้ว
คณะ / หน่วยงาน / สังกัด  :     คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ค่าประกันหลักสูตร  :     1,000 บาท

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าอบรมนำเอกสารมาทำเรื่องการขอเบิกเงินประกันคืน ภายในวันสุดท้ายของการอบรม ดังต่อไปนี้
- ใบเสร็จตัวจริง (หากไม่นำใบเสร็จตัวจริงมายื่น กองฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี)
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ สำหรับรับเงินประกันคืน
               
ชำระเงินวันที่
____________________        


ลายเซ็น _____________________________


               (_______________________________)
                                    DIALD Staff