กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

• Practice Tests for CEPT and TOEIC กลุ่ม 8/2565 (ผู้ชำระเงินแล้ว)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
1 นายณัฐภัทร มะโนชาติ Mr. Natthapat Manochat วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว

• Practice Tests for CEPT and TOEIC กลุ่ม 8/2565 (ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
(พิมพ์ใบชำระเงิน)
1 นางสาวหรรษชล เฟื่องลิขิต Miss Hansachon Fuenglikhit บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ยังไม่ได้ชำระเงิน
2 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีมาลา Miss Hatairat Srimala ศึกษาศาสตร์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
3 นายบารเมษฐ์ ช้างชน Mr. Baramet Changchon ศึกษาศาสตร์ ยังไม่ได้ชำระเงิน

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์