กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

• Practice Tests for CEPT and TOEIC กลุ่ม 7/2565 (ผู้ชำระเงินแล้ว)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
1 นายณัฐพงศ์ อภิรัชตานนท์ Mr. Nattapong Apirattanon วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาวผกากรอง พาติกะบุตร Miss Pakakrong Patigburt แพทยศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
3 นางสาวชิดชนก เทวอักษร Miss ชิดชนก เทวอักษร วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
4 นายธนินทร์ภัค ศรีเนตร Mr. Thaninpak Srinate วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
5 นายณัฐภัทร ศรีอักษร Mr. Natthapat Sriaksorn วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
6 นางสาวธมนพรรณ เกียรติวิชชุกุล Miss Thamonpan Kiatvitchukul แพทยศาสตร์ ชำระเงินแล้ว

• Practice Tests for CEPT and TOEIC กลุ่ม 7/2565 (ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
(พิมพ์ใบชำระเงิน)
1 นายอดิศักดิ์ คงแก้ว Mr. Adisak Kongkeaw เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้ชำระเงิน
2 Ms.Yuan Xu Ms. YUAN XU สังคมศาสตร์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
3 นางสาวเกวลี รังศรีแก้ว Miss Keawalee Rangsrikaew วิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังไม่ได้ชำระเงิน

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์