กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

• IELTS Speaking Practice กลุ่ม 5/2565 (ผู้ชำระเงินแล้ว)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
1 นางสาวณิชาภัทร อุดมกูล Miss Nichapat Udomkoon บุคคลทั่วไป ชำระเงินแล้ว
2 นางสาวนวินดา โพธิ์ทองสุนันท์ Miss Navinda Pothongsunun ทันตแพทยศาสตร์ ชำระเงินแล้ว

• IELTS Speaking Practice กลุ่ม 5/2565 (ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
(พิมพ์ใบชำระเงิน)
1 นางสาวคฑามาศ สีเทศ Miss Kathamas Seethes ศึกษาศาสตร์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
2 นางสาวจริญญา อำนวยพันธ์วิไล Miss ่jarinya amnuayphanwilai บุคคลทั่วไป ยังไม่ได้ชำระเงิน
3 นายเกษม อำนวยโรจนจินดา Mr. Kasame Amnuayrotchanachinda วิทยาศาสตร์ ยังไม่ได้ชำระเงิน

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์