กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

• IELTS Speaking Practice กลุ่ม 4/2565 (ผู้ชำระเงินแล้ว)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
1 นางสาวอารีวรรณ จันทร์ถา Miss Areewan Juntha วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาวพุทธรักษา สำเภาน้อย Miss Puttharaksa Sampaonoi วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
3 นางสาวนภาพร ทรงเจริญวงค์ Miss Napaphorn Songjaroenwong วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
4 นางสาวกันติยา โชติชนาทวีวงศ์ Miss Kantiya Chotchanataweewong วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
5 นางสาววริศรา ปัญญา Miss Waritsara Panya วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
6 นายเจษฎากานต์ วัดสา Mr. Jessadakan Watsa วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
7 นายเชาน์พนา เสลาฤทธิ์ Mr. Chowpana Selarit วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
8 นายชนภัทรค์ เจริญผล Mr. Chonnaphat Jaroenpol วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
9 นางสาวศุภนิดา เชื้อเนียม Miss Supanida Chuenaem วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
10 นายพิธิวัฒน์ เหลืองวิชชเจริญ Mr. Pitiwat Lueangwitchajaroen บุคคลทั่วไป ชำระเงินแล้ว

• IELTS Speaking Practice กลุ่ม 4/2565 (ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
(พิมพ์ใบชำระเงิน)
1 นางสาวฉัตรี วงศ์สังวาลย์ Miss Chattree Wongsangwal วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ยังไม่ได้ชำระเงิน
2 พระศรีสวรรค์ กำริสุ พระ Srisawan Kamrisu มนุษยศาสตร์ ยังไม่ได้ชำระเงิน

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์