กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

• IELTS New Practice Tests 2022 - Four Skills กลุ่ม 1/2565 (ผู้ชำระเงินแล้ว)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
1 นางสาวกนกวรรณ ศักดิ์ภูเขียว Miss Kanokwan Sakphukhieo บุคคลทั่วไป ชำระเงินแล้ว
2 นางสาวสุจิตรา มาดี Miss Sujitra Madee วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
3 นายนารากร ทุ่งล้อม Mr. Narakorn Thoonglom วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
4 นายถิรวุฒ มีประวัติ Mr. Thirawut Miprawat วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
5 นางสาวจิรนันท์ บู่ทองจันทร์ Miss Jiranan Buthongjan วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
6 นางสาวอรปรียา สาน้อย Miss Aonpreya Sanoi วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
7 นางสาวธัญชนก นนงาม Miss Tunchanok Nonngam วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
8 นางสาวปริยาภัสร์ ขาวแสง Miss Pariyaphat Khaosaeng วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
9 นางสาวณิชกานต์ สายบัวใย Miss Nitchakarn Saibuayai วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
10 นางสาวสุกัญญา ธิสาร Miss Sukanya Thisan วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว

• IELTS New Practice Tests 2022 - Four Skills กลุ่ม 1/2565 (ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
(พิมพ์ใบชำระเงิน)
1 นางสาวยุวดี ทองมี Miss Yuwadee Tongmee สาธารณสุขศาสตร์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
2 นางสาวพรรณวดี สิงห์แก้ว Miss Pannawadee Singkaew บุคคลทั่วไป ยังไม่ได้ชำระเงิน
3 นายวรปรัชญ์ โยเหลา Mr. WORAPRAT YOELAO บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ยังไม่ได้ชำระเงิน

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์