กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

• English for Presentations กลุ่ม 2/2565 (ผู้ชำระเงินแล้ว)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
1 นายเมษา ตัณฑพาทย์ Mr. Mesa Tantapart วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาวญาดา ณ ลำปาง Miss Yada nalumpang วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
3 นางสาววรนุช รุ่งเรือง Miss Woranuch Rungrueang วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
4 นางสาวตวงรัก เมืองจันบุรี Miss Tuangrak Mueangjunburee วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
5 นางสาวณัฎฐนิภา มีบุญอนันต์ Miss Nattanipa Meeboon-anun วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
6 นางสาวมนพัทธ์ จันทะมา Miss Molnapat Chuntama วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
7 นางสาวศศินันท์ เที่ยงทัศน์ Miss sasinun theingthut วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
8 นางสาวธิพาพร นามสุข Miss Thipaporn Namsook วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
9 นางสาวอทิตยา เรือนเอี่ยม Miss Atidtaya rueneim วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
10 นางสาววนิชา นำพวก Miss Wanicha Numpuak วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
11 นางสาวจิรัฎฐิติกาล กังสดาลไพรัตน์ Miss Jirattitigan Kangsadanpairat วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
12 นางสาวปิยฉัตร โสภาคำ Miss Piyachat Sopakham วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว

• English for Presentations กลุ่ม 2/2565 (ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
(พิมพ์ใบชำระเงิน)
1 นางสาวอัมรา ทองกลิ่น Miss Aummara Thongklin เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้ชำระเงิน

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์