ชื่อหลักสูตร : Everyday Conversation
กลุ่ม : 3/2565
เนื้อหา : In communication, languages become the primary mediator for delivering or sharing information. English is used in many parts of the world and is often the language that is common to people who have a first language other than English. This course is designed to help students improve their ability to express themselves in everyday situations.(21 hrs.)
ผู้สอน : Aj.Vimani Madugalle
จำนวน : 15 ที่นั่ง
วันที่ : 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 August 2022
เวลา : 9 A.M.- 12 P.M.
สถานที่อบรม : Nulc 3
หมายเหตุ : Instruction in English (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)