ชื่อหลักสูตร : Easy Essays for Beginners
กลุ่ม : 1/2565
เนื้อหา : - Is writing essays tiresome and difficult? Then this chance is for you. This course will focus on teaching the basics, the techniques and the various formats of essay writing in an easy to understand manner. The objective of the course is to enable students to utilize academic writing strategies in order to express their ideas precisely. (12 Hours)
ผู้สอน : Aj.Amilya Warusawitharane
จำนวน : 15 ที่นั่ง
วันที่ : 2, 3, 9, 10 August 2022
เวลา : 9 A.M.- 12 P.M.
สถานที่อบรม : Mini Theatre
หมายเหตุ : Instruction in English (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)