ชื่อหลักสูตร : Easy Grammar for Conversation
กลุ่ม : 2/2565
เนื้อหา : - This course is for students who use English as a second language. The aim of this course is to help second language users of English to improve their communication skills by learning easy grammar patterns for daily communication. Furthermore, the students will get a chance to practice their spoken English through a variety of interactive activities. (18 hours)
ผู้สอน : Aj.Amilya Warusawitharane
จำนวน : 15 ที่นั่ง
วันที่ : 1, 8, 15, 19, 22, 26 August 2022
เวลา : 9 A.M.- 12 P.M.
สถานที่อบรม : Mini Theatre
หมายเหตุ : Instruction in English (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)