ชื่อหลักสูตร : English Vocabulary for Academic Success
กลุ่ม : 1/2565
เนื้อหา : If you wish to pass an examination in English language proficiency such as IELTS, TOEFL and other Cambridge tests, and seek to improve your vocabulary, this course is for you. Also, other learners of English who wish to update their knowledge are most welcome. All the exercises and activities will be based on academic word lists designed to display the words that frequently occur in academic English texts. (18 hrs.)
ผู้สอน : Aj.Dulshani Muthunayekege
จำนวน : 15 ที่นั่ง
วันที่ : 5, 10, 17, 19, 24, 26 August 2022
เวลา : 9 A.M.- 12 P.M.
สถานที่อบรม : Nulc 3
หมายเหตุ : Instruction in English (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)