ชื่อหลักสูตร : English for Presentations
กลุ่ม : 2/2565
เนื้อหา : Would you like to improve your presentation skills? Are you looking to learn more about the process of creating effective presentations? Then, this is the course for you. Presenting information clearly and effectively is a key skill that is required in almost every field. This course is a step-by-step approach to develop presentation skills.(12 Hours)
ผู้สอน : Aj.Vimani Madugalle
จำนวน : 15 ที่นั่ง
วันที่ : 12, 19, 21, 26 July 2022
เวลา : 1 - 4 P.M.
สถานที่อบรม : Nulc 3
หมายเหตุ : Instruction in English (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)