ชื่อหลักสูตร : Listening and Speaking for Communication
กลุ่ม : 7/2565
เนื้อหา : This course is designed for students who use English as a second language. The aim of this course is to aid second language users of English to brush up on their communication skills by learning functional grammar. Furthermore, the students will get a chance to practice their spoken English through a variety of in-class activities. (18 hours)
ผู้สอน : Aj.Delano III G. Chanengco
จำนวน : 15 ที่นั่ง
วันที่ : 5, 7, 12, 19, 21, 26 July 2022
เวลา : 1 - 4 P.M.
สถานที่อบรม : Nulc 4
หมายเหตุ : Instruction in English (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)