ชื่อหลักสูตร : Vocabulary for IELTS Success
กลุ่ม : 1/2565
เนื้อหา : This course will help familiarize you with some of the vocabulary you will find on the reading and listening sections of the IELTS exam. All the exercises will be based on the following textbook: Barron’s Essential Words for the IELTS by Lin Lougheed. The activities are simple and easy to handle for lower to upper intermediate level students. (18 hours)
ผู้สอน : Aj.Dulshani Muthunayekege
จำนวน : 15 ที่นั่ง
วันที่ : 5, 7, 12, 19, 21, 26 July 2022
เวลา : 9 A.M.- 12 P.M.
สถานที่อบรม : Nulc 4
หมายเหตุ : Instruction in English (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)