กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
Term & Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลง

เฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 63 ลงไป เท่านั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร(อ่านประกาศ)


1. ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 300 บาท ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Naresuan University Writing Proficiency Test สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ ณ ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมได้ 2 ช่องทางได้แก่
         1.1 ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยนเรศวร (ค่าสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT)” บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 857-6-00060-1 โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (บัญชีเดียวกับ CEPT)
         1.2 ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปเบิกจ่าย ให้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ณ ฝ่ายการเงิน กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
2. การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับชำระเงินครบถ้วนตามจำนวนเงินที่ระบุ ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น
3. หากผู้สมัครทั้งกรณีเสียค่าธรรมเนียมและไม่เสียค่าธรรมเนียมในกรณีมีสิทธิ์สอบฟรีนั้น ไม่เข้าสอบตามวันเวลาที่ทำการสมัครไว้ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศจะถือว่าท่านสละสิทธิ์จากการสอบครั้งดังกล่าว
4. กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบเแก่ผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
         - ผู้เข้าสอบ ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องสอบ หากไม่ใส่ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
         - ผู้เข้าสอบ ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
         - อนุญาต ให้นำปากกา อุปกรณ์เครื่องเขียน และ บัตรประจำตัวนิสิต เข้าห้องสอบเท่านั้น
            สำหรับกระเป๋าสัมภาระอื่นๆ จะไม่มีบริการรับฝากและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น
         - ไม่อนุญาต ให้นำ พจนานุกรม, โทรศัพท์มือถือ, เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เข้าห้องสอบ
            หากตรวจพบในห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะหมดสิทธิ์สอบทันที
         - ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องสอบ หลังจาก 15 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ และหากนิสิตไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ปฏิทินการสอบ Naresuan University Writing Proficiency Test
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือนมิถุนายน 2566

รายละเอียดกิจกรรม วันเปิดรับสมัคร วันชำระเงิน วันประกาศ
เลขที่นั่งและห้องสอบ
วันดำเนินการสอบ วันประกาศผลสอบ
มิถุนายน 2566 1-15 มิ.ย. 2566
หรือจนกว่าจะครบจำนวน
11-15
มิ.ย. 2566
16 มิ.ย. 2566 วันเสาร์ที่
17 มิ.ย. 2566
9:00-12:00 น.
30 วันทำการ
หลังจากวันสอบ
สถานที่สอบ ณ ห้อง Mini Theatear ชั้น 4
อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
สำหรับนิสิตท่านใดที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ กรุณาตรวจสอบสภาพนิสิตของตัวเอง
โดยตรวจสอบได้ที่ www.reg.nu.ac.th


หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
นิสิตสามารถตรวจสอบกำหนดการสอบรายปีประมาณ 2565 (ต.ค.65-ก.ย.66) ได้จากเมนูทางด้านซ้ายมือ
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์


การสอบ NU Writing ในรอบนี้เป็น การจัดสอบ NU Writing ครั้งสุดท้าย

รอบสอบเดือนมิถุนายน 2566 เป็นการสอบแบบ Onsite ณ ห้อง Mini Theatear
ชั้น 4 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(CITCOMS)

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : คน sadจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์