กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
Term & Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลง

เฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 63 ลงไป เท่านั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร(อ่านประกาศ)


1. ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 300 บาท ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Naresuan University Writing Proficiency Test สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ ณ ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมได้ 2 ช่องทางได้แก่
         1.1 ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยนเรศวร (ค่าสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT)” บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 857-6-00060-1 โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (บัญชีเดียวกับ CEPT)
         1.2 ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปเบิกจ่าย ให้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ณ ฝ่ายการเงิน กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
2. การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับชำระเงินครบถ้วนตามจำนวนเงินที่ระบุ ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น
3. หากผู้สมัครทั้งกรณีเสียค่าธรรมเนียมและไม่เสียค่าธรรมเนียมในกรณีมีสิทธิ์สอบฟรีนั้น ไม่เข้าสอบตามวันเวลาที่ทำการสมัครไว้ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศจะถือว่าท่านสละสิทธิ์จากการสอบครั้งดังกล่าว
4. กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบเแก่ผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. ดำเนินการจัดสอบแบบ Online โดยการควบคุมการสอบผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams
6. ผู้เข้าสอบ จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ ดังรายการต่อไปนี้
         6.1 คอมพิวเตอร์(ชนิดตั้งโต๊ะ(Desktop)หรือพกพา(Notebook))พร้อมกล้อง ลำโพง และไมโครโฟน สำหรับใช้ในการยืนยันตัวตน สนทนา และควบคุมการทำข้อสอบ
         6.2 ระบบอินเตอร์เน็ตแบบ Hi-Speed หรือ Fiber Optic ที่สามารถใช้ในการประชุมทางไกลได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ไม่อนุญาตให้ใช้อินเตอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากความเสถียรไม่เพียงพอต่อการประชุมทางไกลเป็นระยะเวลานาน
         6.3 ลงโปรแกรม Microsoft Teams โดยสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของ Microsoft หรือกดที่ link https://teams.microsoft.com/downloads
         6.4 Download และ สั่งพิมพ์กระดาษคำตอบคนละ 1 ชุด (จำนวน 9 แผ่น) เตรียมไว้ ให้พร้อมก่อนเวลาสอบ โดยจะจัดส่งให้ทาง E-Mail NU Account ( xxxxxxx@nu.ac.th ) ของนิสิตทุกคน ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันที่ 17 มิ.ย. 2565
         6.5 จัดสถานที่สอบ ให้สามารถมองเห็นหน้าและโต๊ะที่ผู้สอบใช้ในการทำข้อสอบ ตัวอย่างดังรูป

*** หากไม่สามารถจัดมุมได้ดังรูป จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ***

            6.6 หากผู้เข้าสอบ ไม่สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ตามรายการในข้อที่ 6.1-6.5 ได้ครบถ้วน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาดและตัดสิทธิ์สอบในรอบนี้

7. ผู้เข้าสอบ จะได้รับ E-Mail แจ้ง Link สำหรับการเข้าห้องสอบ ภายในวันที่ 17 มิ.ย. 2565
        หรือเข้าผ่านเมนู Calendar ด้านซ้ายมือในโปรแกรม Microsoft Teams ในวันที่สอบ

8. ผู้เข้าสอบ จำเป็นต้องเข้าสู่ห้องสอบ ก่อนเวลาสอบ 15 นาทีี
         - สำหรับรอบที่ 1 ภายในเวลา ไม่เกิน 8:45 น.
         - สำหรับรอบที่ 2 ภายในเวลา ไม่เกิน 13:15 น.
         หากไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาดและตัดสิทธิ์สอบในรอบนี้ทันที

9. ผู้เข้าสอบ ต้องแสดงบัตรประจำตัวนิสิตหรือบัตรประชาชน ต่อกรรมการคุมสอบ เพื่อยืนยันตัวตน
        และให้แสดงชุดกระดาษคำตอบทุกแผ่นทั้งหน้าและหลัง ทีละแผ่นก่อนเริ่มทำการสอบ

10. ผู้เข้าสอบต้องปิด Background Effect (พื้นหลังรูปภาพหรือเบลอ) ในโปรแกรม Microsoft Teams ตลอดเวลาระหว่างการสอบ

11. ระยะเวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง โดยกรรมการจับเวลาและแสดง ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และ
         ห้ามผู้เข้าสอบปิดเสียงโปรแกรม MS Teams โดยเด็ดขาด

12. บนโต๊ะสอบ อนุญาตให้วางเฉพาะชุดกระดาษคำตอบและอุปกรณ์เครื่องเขียนเท่านั้น ห้ามมีเอกสารหรืออุปกรณ์อื่นใด
         หากพบเจอระหว่างการสอบกรรมการจะถือว่าการสอบของบุคคลนั้น เป็นโมฆะทันที

13. หากผู้เข้าสอบ มีเหตุใดๆ อันทำให้หลุดออกจากระบบห้องสอบและไม่สามารถกลับเข้าสู่ห้องสอบได้ ภายในระยะเวลาครั้งละ 5 นาที
         และเกินกว่า 3 ครั้ง กรรมการจะถือว่าการสอบของบุคคลนั้นเป็นโมฆะทันที

14. ห้ามผู้เข้าสอบ ลุกออกจากที่นั่งสอบโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆ หลังจากเริ่มทำการสอบ
        กรรมการจะถือว่าการสอบของบุคคลนั้นเป็นโมฆะทันที (กรุณาทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเริ่มทำการสอบ)

15. ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารใดๆ ระหว่างทำการสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการใช้งานระหว่างการสอบ
        กรรมการจะถือว่าการสอบของบุคคลนั้นเป็นโมฆะทันที

16. เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้ว ให้ถ่ายรูปกระดาษคำตอบ ทุกหน้า หน้าละ 1 รูป ในทันที โดยให้เห็นข้อความทั้งหมดอย่างชัดเจน
        และส่งมาที่ E-Mail ของกรรมการคุมสอบประจำห้อง (จะแจ้งพร้อมกับการส่งกระดาษคำตอบ)
        และรอให้กรรมการตรวจสอบ E-Mail ให้เรียบร้อย ก่อนออกจากห้องสอบ

17. หากกรรมการคุมสอบ พบว่าผู้เข้าสอบมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต จะมีการแจ้งเตือนและหากยังไม่ยุติการกระทำดังกล่าว
        กรรมการคุมสอบจะทำการบันทึกข้อมูลและแจ้งยกเลิกผลสอบของบุคคลดังกล่าว และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

หมายเหตุ : ห้ามเผยแพร่ข้อสอบและกระดาษคำตอบที่ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ
หากพบว่ามีการหลุดรอดเผยแพร่ออกไป กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
จะยกเลิกการสอบในรอบนี้และให้การสอบในรอบนี้เป็นโมฆะทั้งหมด

ปฏิทินการสอบ Naresuan University Writing Proficiency Test
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือนมิถุนายน 2565

รายละเอียดกิจกรรม วันเปิดรับสมัคร วันชำระเงิน วันประกาศ
เลขที่นั่งและห้องสอบ
วันดำเนินการสอบ วันประกาศผลสอบ
มิถุนายน 2565 1-15 มิ.ย. 2565
หรือจนกว่าจะครบจำนวน
11-15
มิ.ย. 2565
17 มิ.ย. 2565 วันเสาร์ที่
18 มิ.ย. 2565
9:00-12:00 น.และ
13:30-16:30 น.
45 วันทำการ
หลังจากวันสอบ
สำหรับนิสิตท่านใดที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ กรุณาตรวจสอบสภาพนิสิตของตัวเอง
โดยตรวจสอบได้ที่ www.reg.nu.ac.th


หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
นิสิตสามารถตรวจสอบกำหนดการสอบรายปีประมาณ 2565 (ต.ค.64-ก.ย.65) ได้จากเมนูทางด้านซ้ายมือ

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์

** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 1 มิ.ย. 2565 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป **© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : คน sadจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์