กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
Term & Conditions

เงื่อนไข ข้อตกลง และ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT ในรูปแบบปกติ Onsite


1. ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร “เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge English Placement Test) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลทั่วไป” ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยผู้สมัครสอบสามารถชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยนเรศวร (ค่าสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT)” บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 857-6-00060-1 โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (หากต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปเบิกจ่าย ให้ชำระค่าธรรมเนียมสอบที่ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ อาคาร CITCOMS มหาวิทยาลัยนเรศวร เท่านั้น)
2. การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับชำระเงินครบถ้วนตามจำนวนเงินที่ระบุ ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น
3. หากผู้สมัครไม่เข้าสอบตามวันเวลาที่ทำการสมัครไว้ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศจะถือว่าท่านสละสิทธิ์จากการสอบครั้งดังกล่าว
4. กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบเแก่ผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
         5.1 ผู้เข้าสอบ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องสอบ หากไม่ใส่ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
         5.2 ผู้เข้าสอบ ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และ อนุญาต ให้นำปากกา 1 ด้าม, "บัตรประจำตัวประชาชน" หรือ "บัตรประจำตัวนักศึกษา" หรือ "หนังสือเดินทางตัวจริง" ที่ยังไม่หมดอายุ และ หูฟังชนิดมีสาย แบบ 3.5 มม.(หูฟังโทรศัพท์มือถือทั่วไปที่ไม่ใช่ iPhone) หรือ แบบ USB เท่านั้น (หูฟังแบบ Bluetooth ใช้ไม่ได้) เข้าห้องสอบเท่านั้น

ตัวอย่างของหูฟังที่สามารถใช้งานได้


         5.3 ผู้เข้าสอบ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงก่อนเข้าห้องสอบ
              หาก ไม่มี บัตรดังกล่าวมาแสดงตน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
         5.4 ในกรณีเป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่น ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ
              หาก ไม่มี บัตรดังกล่าวมาแสดงตน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
         5.5 สำหรับกระเป๋าสัมภาระอื่นๆ จะไม่มีบริการรับฝากและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น
         5.6 ห้าม นำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ หากตรวจพบในห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะหมดสิทธิ์สอบทันที
         5.7 ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องสอบ หลังจาก 15 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ และหากไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2567

** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน ตามกำหนดการดังนี้ **
บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 มี.ค. 67 เวลา 9:00 น.
บุคคลทั่วไป-นักศึกษาสถาบันอื่น 5 มี.ค. 67 เวลา 9:00 น.

จำกัดให้ลงทะเบียนสอบได้คนละไม่เกิน 2 ครั้ง

รายละเอียดกิจกรรม วันเปิดรับสมัคร วันชำระเงิน
มีนาคม 2567 1(5)-15 มีนาคม 2567
(หรือจนกว่าจะครบจำนวน)
11-15 มีนาคม 2567
วันประกาศเลขที่นั่งและห้องสอบ วันดำเนินการสอบ วันประกาศผลสอบ
27 มีนาคม 2567
ผ่านทางเว็ปไซต์ DIALD
28-29 มีนาคม 2567
เวลา 10:30 - 11:45 น.
เวลา 13:30 - 14:45 น.
เวลา 15:00 - 16:15 น.
ณ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สามารถรู้ผลสอบทันที
ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน "ปฏิบัติ" ตามเงื่อนไขและข้อตกลง "ข้อที่ 5" ให้เรียบร้อย
หากไม่พร้อม ผู้สอบจะถูกตัดสิทธิ์ในรอบสอบนี้ทันที


*** วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

หากถึงเวลา 9:00 น. แล้วยังไม่ขึ้นปุ่มลงทะเบียนสมัครสอบ
ให้กด Refresh หรือ เข้าจากเมนู 'ลงทะเบียนสมัครสอบ' ด้านซ้ายมืออีกครั้ง© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : คน sadจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์