กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
Term & Conditions

เงื่อนไข ข้อตกลง และ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ CEPT แบบ Online

1. ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร “เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge English Placement Test) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลทั่วไป” ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยผู้สมัครสอบสามารถชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยนเรศวร (ค่าสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT)” บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 857-6-00060-1 โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท

2. การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับชำระเงินครบถ้วนตามจำนวนเงินที่ระบุ ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น

3. หากผู้สมัครไม่เข้าสอบตามวันเวลาที่ทำการสมัครไว้ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศจะถือว่าท่านสละสิทธิ์จากการสอบครั้งดังกล่าว

4. กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบเแก่ผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. ผู้เข้าสอบ ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ ดังรายการต่อไปนี้ ให้พร้อมก่อนเริ่มทำการสอบ
         5.1 คอมพิวเตอร์ (ทั้งชนิดตั้งโต๊ะหรือพกพา) สำหรับใช้ในการสอบและการยืนยันตัวตน และต้องลง โปรแกรม Microsoft Teams
        ในคอมพิวเตอร์ โดยสามารถ ศึกษาขั้นตอนการลงได้จาก “ขั้นตอนลงโปรแกรม Microsoft Teams"
        (หากไม่ลงโปรแกรม Microsoft Teams ในคอมพิวเตอร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
                 ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่รองรับ ได้แก่
                 - Windows 7 หรือ สูงกว่า (Windows 8 / Windows 10 / Windows 11) เท่านั้น
                 รุ่นของระบบปฏิบัติการ(OS) อื่นๆ นอกจากนี้ใช้สอบไม่ได้ รวมถึง ไอแพด / แท็บเล็ท / โทรศัพท์มือถือ ไม่สามารถใช้สอบได้เช่นกัน
         5.2 โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ท หรือ ไอแพด หรือ อุปกรณ์ใดๆ (กล้องที่ต่อเพิ่มเติมจากคอมพิวเตอร์ในข้อที่ 1.1)
         ที่สามารถใช้ Application Microsoft Teams เพื่อเปิดกล้อง โดยต้องให้เห็นภาพในมุมมอง ดังภาพตัวอย่างนี้
         โดย สามารถ Download Application Microsoft Teams ได้จาก App Store หรือ Google Play Store

*** หากไม่สามารถจัดมุมได้ดังรูป จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ***

         5.3 ระบบอินเตอร์เน็ตแบบ Hi-Speed หรือ Fiber Optic ที่สามารถใช้ในการประชุมทางไกลได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
        ( ไม่อนุญาตให้ใช้อินเตอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากความเสถียรไม่เพียงพอต่อการใช้สอบและประชุมทางไกลในเวลาเดียวกัน)
         5.4 หูฟังชนิดมีสาย และ ไมโครโฟน สำหรับใช้ในการสอบและสนทนา
         5.5 หากผู้เข้าสอบ ไม่สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ตามรายการ 5.1-5.4 ได้ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและตัดสิทธิ์สอบในรอบนี้

6. ผู้เข้าสอบ ต้องศึกษา "ขั้นตอนการสอบ CEPT (Cambridge English Placement Test) แบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams" (Click to Download) ให้ละเอียดและเข้าใจ ก่อนเริ่มทำการสอบ

เพื่อกระจายโอกาสในการสมัครสอบให้ทั่วถึงมากที่สุด
ขอจำกัดให้ลงทะเบียนสอบได้คนละ 1 ครั้ง เท่านั้น!! สำหรับเดือนนี้

** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน ตามกำหนดการดังนี้ **
บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 มิ.ย. 65 เวลา 9:00 น.
บุคคลทั่วไป-นักศึกษาสถาบันอื่น 6 มิ.ย. 65 เวลา 9:30 น.

กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2565
รายละเอียดกิจกรรม วันเปิดรับสมัคร วันชำระเงิน
มิถุนายน 2565 1(6)-15 มิถุนายน 2565
(หรือจนกว่าจะครบจำนวน)
11-15 มิถุนายน 2565
วันประกาศเลขที่นั่งและห้องสอบ วันดำเนินการสอบ วันประกาศผลสอบ
20 มิถุนายน 2565
ผ่านทางเว็ปไซต์ DIALD
23 / 24 มิถุนายน 2565
เวลา 10:30 - 11:30 น.
เวลา 13:30 - 14:30 น. และ 15:00 - 16:00 น.
Online ผ่าน Microsoft Teams
สามารถรู้ผลสอบทันที
ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน จัดเตรียม "อุปกรณ์" ตามเงื่อนไขและข้อตกลง "ข้อที่ 5" ให้เรียบร้อย
หากอุปกรณ์ไม่พร้อม ผู้สอบจะถูกตัดสิทธิ์ในรอบสอบนี้ทันที


*** วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

หากถึงเวลา 9:00 / 9:30 น. แล้วยังไม่ขึ้นปุ่มลงทะเบียนสมัครสอบ
ให้กด Refresh หรือ เข้าจากเมนู 'ลงทะเบียนสมัครสอบ' ด้านซ้ายมืออีกครั้ง© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : คน sadจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์