:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l
E-mail NULC Facebook NULC Youtube NULC
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
Term & Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลง

1. ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร “เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge English Placement Test) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลทั่วไป” ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยผู้สมัครสอบสามารถชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยนเรศวร (ค่าสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT)” บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 857-6-00060-1 โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (หากต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปเบิกจ่าย ให้ชำระค่าธรรมเนียมสอบที่ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา อาคาร CITCOMS มหาวิทยาลัยนเรศวร เท่านั้น)

2. การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับชำระเงินครบถ้วนตามจำนวนเงินที่ระบุ ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น

3. หากผู้สมัครไม่เข้าสอบตามวันเวลาที่ทำการสมัครไว้ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์จากการสอบครั้งดังกล่าว

4. สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบเแก่ผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
         5.1 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และ อนุญาต ให้นำปากกา 1 ด้าม และ "บัตรประจำตัวประชาชน" หรือ "บัตรประจำตัวนักศึกษา" หรือ "หนังสือเดินทางตัวจริง" ที่ยังไม่หมดอายุ เข้าห้องสอบเท่านั้น
         5.2 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงก่อนเข้าห้องสอบ
              หาก ไม่มี บัตรดังกล่าวมาแสดงตน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
         5.3 ในกรณีเป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่น ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ
              หาก ไม่มี บัตรดังกล่าวมาแสดงตน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
         5.4 สำหรับกระเป๋าสัมภาระอื่นๆ จะไม่มีบริการรับฝากและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น
         5.5 ห้าม นำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ หากตรวจพบในห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะหมดสิทธิ์สอบทันที
         5.6 ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องสอบ หลังจาก 15 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ และหากไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2560
รายละเอียดกิจกรรม วันเปิดรับสมัคร วันชำระเงิน
ธันวาคม 2560 1-10 ธันวาคม 2560
(หรือจนกว่าจะครบจำนวนรอบละ 30 คน)
11-15 ธันวาคม 2560
วันประกาศเลขที่นั่งและห้องสอบ วันดำเนินการสอบ วันประกาศผลสอบ
20 ธันวาคม 2560
ผ่านทางเว็ปไซต์ NULC
21 - 22 ธันวาคม 2560
13:30 - 14:30 น. / 15:00 - 16:00 น.
ณ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
สามารถรู้ผลสอบทันที
*** วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

ขอความร่วมมือ สำหรับผู้ที่สมัครสอบเพื่อใช้ผลในการ สมัครเรียนแพทย์แนวใหม่
สอบ คนละ 1 รอบ เท่านั้น เพื่อกระจายโอกาสในการสมัครสอบให้ทั่วถึงกับบุคคลอื่นๆ
ผู้ที่เคยสอบไปแล้ว ขอความร่วมมือ งดสมัครสอบในวันที่ 1 เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นได้สมัครบ้าง

เดือนนี้ (ธ.ค. 2560) ไม่มีเปิดเพิ่มเติม รับรอบละ 30 คน เท่านั้น


สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

สำหรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาสถาบันอื่น
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา | Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์