กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
Term & Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลง

1. การจัดสอบ CEPT รอบนี้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีผลการสอบ CEPT เท่านั้น ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ผลสอบเพื่อยื่นสำเร็จการศึกษา ภายในปีการศึกษา 2562

2. กรณีของนิสิตชั้นปีสุดท้ายของวิทยาลัยนานาชาติ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไป

3. ให้นิสิตเลือก วันและเวลา ที่สามารถเข้าสอบได้ หากถึงเวลาตามที่มีการลงทะเบียนไว้ นิสิตไม่สามารถเข้าสอบได้ จะถือว่านิสิตสละสิทธิ์จากการสอบครั้งดังกล่าว

4. ขอให้กรอกข้อมูล E-Mail ให้ถูกต้อง เนื่องจากจะต้องใช้รับ Link สำหรับใช้ในการสอบ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าสอบได้

5. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
         5.1 ผู้เข้าสอบ ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ ดังรายการต่อไปนี้ ให้พร้อมก่อนเริ่มทำการสอบ
                 5.1.1 คอมพิวเตอร์ (ทั้งชนิดตั้งโต๊ะหรือพกพา) พร้อมกล้อง สำหรับใช้ในการสอบและการยืนยันตัวตน
                 5.1.2 หูฟังชนิดมีสาย และ ไมโครโฟน สำหรับใช้ในการสอบและสนทนา
                 5.1.3 ระบบอินเตอร์เน็ตบ้านแบบ Hi-Speed หรือ Fiber Optic ที่สามารถใช้ในการประชุมทางไกลได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ( ไม่ควรใช้อินเตอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากความเสถียรไม่เพียงพอต่อการใช้สอบและประชุมทางไกลในเวลาเดียวกัน)
                 5.1.4 ลงโปรแกรม Microsoft Teams และ ศึกษา "คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการสอบ CEPT Online" (Click to Download) ให้เข้าใจ ก่อนเริ่มทำการสอบ
                 5.1.5 หากผู้เข้าสอบ ไม่สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ตามรายการ 5.1.1 - 5.1.4 ได้ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

         5.2 ผู้เข้าสอบ ต้องศึกษา "คู่มือการสอบ CEPT แบบ Online" (Click to Download) ให้เข้าใจ ก่อนเริ่มทำการสอบ

         5.3 ผู้เข้าสอบ จะได้รับอีเมลแจ้ง Link สำหรับการเข้าสู่ระบบของ Microsoft Teams ของกลุ่มผู้เข้าสอบ ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที

         5.4 ผู้เข้าสอบ จำเป็น ต้องเข้าสู่ระบบของ Microsoft Teams ก่อนเวลาสอบ 15 นาที หากไม่มาตามเวลา จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

         5.5 ผู้เข้าสอบ ต้องแสดงบัตรประจำตัว (บัตรนิสิต หรือ บัตรประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ออกให้จากทางราชการ) แสดงต่อกรรมการคุมสอบ เพื่อยืนยันตัวตน

         5.6 ให้ผู้เข้าสอบ กรอก ชื่อ-นามสกุล จริงตามบัตรประชาชน ในการเข้าระบบของโปรแกรม Microsoft Teams

         5.7 หากผู้เข้าสอบ มีเหตุอันทำให้ไม่สามารถกลับเข้าสู่ระบบของ Microsoft Teams ได้ ภายในระยะเวลา 5 นาที จะถือว่าการสอบของบุคคลนั้น เป็นโมฆะในรอบดังกล่าว

         5.8 หากกรรมการคุมสอบ พบว่าผู้เข้าสอบมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต จะมีการแจ้งเตือน และหากยังไม่ยุติการกระทำดังกล่าว กรรมการคุมสอบจะทำการบันทึกข้อมูลและแจ้งยกเลิกผลสอบของบุคคลดังกล่าว และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

         5.9 ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบ ที่ดำเนินการโดยกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด

         5.10 หากไม่สามารถลงทะเบียนสอบได้ กรุณาแจ้ง ชื่อ - นามสกุล คณะ รหัสนิสิต เบอร์โทร มาที่ diald@nu.ac.th เพื่อตรวจสอบข้อมูล

กำหนดการสอบ CEPT สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป(นิสิตชั้นปีสุดท้าย) ที่ยังไม่มีผลการสอบ CEPT เท่านั้น
วันที่รับสมัคร วันที่เปิดสอบ เวลาที่เปิดสอบ
21 เมษายน 2563
เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป
23 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 10:00 - 11:00 น.
14:00 - 15:00 น.
รอบละ 20 คน

** ปิดรับสมัครสำหรับรอบนี้ **© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์