ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
 
 
    ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารประกอบ...
 
อ่านจำนวน : 237 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560