ประกาศผลการทดสอบ NUSET ครั้งที่ 1 สำหรับนิสิตปริญญาตรี
 
    ประกาศผลการสอบ NUSET ครั้งที่ 1 สำหรับนิสิตปริญญาตรี

NULC ขอขอบคุณนิสิตทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมสอบ NUSET

ยินดีกับนิสิตรุ่นแรกที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา NUSET

ผลการสอบในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้สอบ ในการวัดพัฒนาการทางภาษาอังกฤษต่อไป

ขอเชิญชวนให้สมัครเรียนในวิชาที่จะเปิดตอนเย็นและวันสุดสัปดาห์
ซึ่งจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้ โดยติดตามรายละเอียดจาก websiteนี้
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : NUSET_Result.pdf
 
อ่านจำนวน : 1483 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 26 เมษายน 2560