ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดการตัดสินความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
 
    ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดการตัดสินความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
 
อ่านจำนวน : 1297 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2555