ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
 
    ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
 
อ่านจำนวน : 2738 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556