:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l

E-mail NULC Facebook NULC Youtube NULC
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
150 Training Courses
Remedial for Graduate Course
Remedial for Undergraduate Course
ตารางการอบรม
NU Website
NU Mail
E-document
Q-Ant
TV-Online
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Language Clinic
Let's Talk
Self-Access

  • :: ข่าวใหม่ ::
  • :: ข่าวทั่วไป ::
  • :: ข่าวการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ::
  • :: ข่าวอบรมทางภาษา ::
  • :: คลิปวิดีโอ ::
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 24 มิ.ย. 2561 ข่าววันที่ 19 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23 มิ.ย. 2561 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 19 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 21-22 มิ.ย. 2561 (บุคลากร-บุคลทั่วไป) ข่าววันที่ 19 มิถุนายน 2561
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ข่าววันที่ 13 มิถุนายน 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ข่าววันที่ 31 พฤษภาคม 2561
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ข่าววันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 27 พ.ค. 2561 ข่าววันที่ 20 พฤษภาคม 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างจัดงานเปิดตัวระบบที่ปรึกษา Online ณ จังหวัดเชียงใหม่ ชุดเครื่องมือการให้บริการสมุนไพรและอุตสาหกรรม (Spa) และประมวลคำศัพท์สมุนไพรไทย จำนวน 1 งาน ข่าววันที่ 8 มีนาคม 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างจัดงานเปิดตัวระบบที่ปรึกษา Online ณ จังหวัดน่าน ชุดเครื่องมือแปลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และภาษาอังกฤษสำหรับการส่งออกและนำเข้า จำนวน 1 งาน ข่าววันที่ 8 มีนาคม 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาพัฒนาระบบที่ปรึกษา Online พร้อมสร้างชุดเครื่องมือในรูปแบบ Online เพื่อการ Download จำนวน 6 ชุด จำนวน 1 รายการ ข่าววันที่ 7 มีนาคม 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างจัดงานเปิดตัวระบบที่ปรึกษา Online ณ จังหวัดพิษณุโลก ชุดเครื่องมือในการเจรจาสัญญาทางการค้า และ คู่มือการนำเข้า-ส่งออกออนไลน์ 1 งาน ข่าววันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาบริการถ่ายภาพนิ่งพร้อมแต่งภาพ ถ่ายวิดีโอพร้อมตัดต่อกิจกรรมการฝึกอบรมของโครงการฯ 1 งาน ข่าววันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่ายานพาหนะ(รถตู้)พร้อมน้ำมันและคนขับสำหรับการเดินทางไปบรรยายของวิทยากรตามโครงการฯ ข่าววันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างออกแบบและผลิตชุดคู่มือฝึกอบรม(เอกสารประกอบการฝึกอบรม) จำนวน 600 ชุด ข่าววันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างออกแบบรูปเล่มและผลิตหนังสือ ภาษาอังกฤษสำหรับการส่งออกและนำเข้า 1 รายการ จำนวน 1,000 เล่ม ข่าววันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาจัดทำสื่อพร้อมติดตั้ง ข่าววันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาจัดงานสัมมนาคณะวิทยากร ข่าววันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาบริหารจัดการ จัดหารับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข่าววันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาพัฒนาระบบที่ปรึกษา Online พร้อมสร้างชุดเครื่องมือในรูปแบบ ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 19 มกราคม 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างทำเครื่องมือต้นแบบสำหรับคู่มือการนำเข้า-ส่งออกออนไลน์ ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 4 มกราคม 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างทำเครื่องมือต้นแบบสำหรับชุดเครื่องมือในการเจรจาสัญญาทางการค้า ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 4 มกราคม 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างทำเครื่องมือต้นแบบสำหรับชุดเครื่องมือการให้บริการสมุนไพรและอุตสาหกรรมสุขภาพ(spa) ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 4 มกราคม 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างทำเครื่องมือต้นแบบสำหรับภาษาอังกฤษสำหรับการส่งออกและนำเข้า ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 4 มกราคม 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างทำเครื่องมือต้นแบบสำหรับประมวลคำศัพท์สมุนไพรไทย ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 4 มกราคม 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างทำเครื่องมือต้นแบบสำหรับชุดเครื่องมือแปลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 4 มกราคม 2561
Summary Report on the Seminar on Differences between Thai and English Languages: Notations for Teachers of English, NULC, 1 August 2017 ข่าววันที่ 4 สิงหาคม 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 18 กรกฎาคม 2560
รายงานประจำปีสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ข่าววันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
Let Talk กิจกรรมร่วมสนทนากับชาวต่างชาติ ข่าววันที่ 6 มกราคม 2559
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย ได้เยี่ยมชมสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 14 สิงหาคม 2558
นักเรียนสาธิตมน.สอบภาษาอังกฤษ CEPT ข่าววันที่ 13 กรกฎาคม 2558
คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Semarung State ประเทศอินโดนีเซีย ได้เยี่ยมชมสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 13 กรกฎาคม 2558
รองคณะบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตตัวแทนจากคณะศึกษาศาสตร์มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่กับสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ปี 2558 ข่าววันที่ 25 ธันวาคม 2557
ฝ่ายธุรการจากกองบริหารงานวิจัยได้มามอบของขวัญและอวยพรปีใหม่กับสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาปี 2558 ข่าววันที่ 25 ธันวาคม 2557
คณะคณาจารย์ กับนิสิต เอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าเยี่ยมชมสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
คณะผู้บริหารจากวิทยาลัย ซาน เซบาสเตียน คอลเลจ เรคโคเลโตส จากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยี่ยมชม สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
ภาพประทับใจจากมินิคอนเสิร์ต วง Dangerflow จากอเมริกาที่อาคารขวัญเมือง ม.นเรศวร ข่าววันที่ 15 ตุลาคม 2557
นิสิตจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง มาเยี่ยมชม NULC ข่าววันที่ 15 ตุลาคม 2557
The Closing ceremony of 2014 Finding Buddies with NULC and University of Kent ข่าววันที่ 10 กันยายน 2557
The 2014 Ball State English Camp collaborated by Naresuan University, Thailand, and Ball State Unive ข่าววันที่ 10 กันยายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 24 มิ.ย. 2561 ข่าววันที่ 19 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23 มิ.ย. 2561 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 19 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 21-22 มิ.ย. 2561 (บุคลากร-บุคลทั่วไป) ข่าววันที่ 19 มิถุนายน 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ข่าววันที่ 31 พฤษภาคม 2561
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ข่าววันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 27 พ.ค. 2561 ข่าววันที่ 20 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 26 พ.ค. 2561 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 20 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 24-25 พ.ค. 2561 (บุคลากร-บุคลทั่วไป) ข่าววันที่ 20 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 29 เมษายน 2561 ข่าววันที่ 17 พฤษภาคม 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ข่าววันที่ 30 เมษายน 2561
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ข่าววันที่ 30 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 5 พ.ค. 2561 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 23 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 29 เม.ย. 2561 ข่าววันที่ 23 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 26-27 เม.ย. 2561 (บุคลากร-บุคลทั่วไป) ข่าววันที่ 23 เมษายน 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 มีนาคม 2561 ข่าววันที่ 20 เมษายน 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนเมษายน 2561 ข่าววันที่ 29 มีนาคม 2561
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนเมษายน 2561 ข่าววันที่ 29 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 25 มี.ค. 2561 ข่าววันที่ 20 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 24 มี.ค. 2561 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 20 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 22-23 มี.ค. 2561 (บุคลากร-บุคลทั่วไป) ข่าววันที่ 20 มีนาคม 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ข่าววันที่ 16 มีนาคม 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2561 ข่าววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนมีนาคม 2561 ข่าววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 28 มกราคม 2561 ข่าววันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 22-23 ก.พ. 2561 (ทั่วไป) ข่าววันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 25 ก.พ 2561 ข่าววันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 24 ก.พ. 2561 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ข่าววันที่ 31 มกราคม 2561
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ข่าววันที่ 31 มกราคม 2561
ประกาศรายผู้เข้าสอบ NUSET วันที่ 3 ก.พ. 2561 รอบพิเศษ (นิสิต ป.ตรี ปีสุดท้าย ที่ยังไม่มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ) ข่าววันที่ 29 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25-26 ม.ค. 2561 (ทั่วไป) ข่าววันที่ 19 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 28 ม.ค 2561 ข่าววันที่ 19 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27 ม.ค. 2561 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 19 มกราคม 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ข่าววันที่ 16 มกราคม 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2561 ข่าววันที่ 28 ธันวาคม 2560
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนมกราคม 2561 ข่าววันที่ 28 ธันวาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 27 ธันวาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภาษาไทย ข่าววันที่ 27 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 21-22 ธ.ค. 2560 (ทั่วไป) ข่าววันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 24 ธ.ค 2560 ข่าววันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23 ธ.ค. 2560 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ข่าววันที่ 19 ธันวาคม 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2560 ข่าววันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนธันวาคม 2560 ข่าววันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 22 ตุลาคม 2560 ข่าววันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23-24 พ.ย. 2560 (ทั่วไป) ข่าววันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 26 พ.ย 2560 ข่าววันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25 พ.ย. 2560 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลสอบ NUSET ประภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (นิสิตรหัส 60 เท่านั้น) ข่าววันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ข่าววันที่ 31 ตุลาคม 2560
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ข่าววันที่ 31 ตุลาคม 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 24 กันยายน 2560 ข่าววันที่ 18 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 22 ต.ค 2560 ข่าววันที่ 18 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 21 ต.ค. 2560 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 18 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 19-20 ต.ค. 2560 (ทั่วไป) ข่าววันที่ 18 ตุลาคม 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2560 ข่าววันที่ 28 กันยายน 2560
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนตุลาคม 2560 ข่าววันที่ 28 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 28-29 ก.ย. 2560 (ทั่วไป) ข่าววันที่ 21 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 24 ก.ย 2560 ข่าววันที่ 20 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23 ก.ย. 2560 (นิสิต มน.) ข่าววันที่ 20 กันยายน 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ข่าววันที่ 18 กันยายน 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกันยายน 2560 ข่าววันที่ 1 กันยายน 2560
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนกันยายน 2560 ข่าววันที่ 1 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 27 ส.ค 2560 ข่าววันที่ 19 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 24-25 ส.ค. 2560 (ทั่วไป) ข่าววันที่ 19 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 26 สค. 2560 (นิสิต มน.) ข่าววันที่ 19 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อสอบภาษาอังกฤษ NUSET วันที่ 21 ส.ค. 60 (ชดเชยวันที่ 6 ส.ค. 60) ข่าววันที่ 19 สิงหาคม 2560
นิสิตปริญญาตรีใหม่ ปีการศึกษา 2560 ทุกคนต้องสอบภาษาอังกฤษ NUSET ในระหว่างวันที่ 28 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60 ข่าววันที่ 16 สิงหาคม 2560
เปิดลงทะเบียนสมัครสอบ NUSET (ชดเชยวันที่ 6 ส.ค. 60 ) สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาใหม่ รหัส 60 ข่าววันที่ 11 สิงหาคม 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ข่าววันที่ 11 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ สำหรับการสอบภาษาอังกฤษ NUSET ในวันที่ 6 ส.ค 2560 ข่าววันที่ 4 สิงหาคม 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ข่าววันที่ 27 กรกฎาคม 2560
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ข่าววันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ข่าววันที่ 13 กรกฎาคม 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ข่าววันที่ 30 มิถุนายน 2560
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ข่าววันที่ 30 มิถุนายน 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ข่าววันที่ 15 มิถุนายน 2560
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ข่าววันที่ 31 พฤษภาคม 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ข่าววันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ประกาศเรื่องการจัดสอบภาษาอังกฤษ CEPT รอบพิเศษ ข่าววันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 30 เมษายน 2560 ข่าววันที่ 17 พฤษภาคม 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ข่าววันที่ 30 เมษายน 2560
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ข่าววันที่ 30 เมษายน 2560
ประกาศผลการทดสอบ NUSET ครั้งที่ 1 สำหรับนิสิตปริญญาตรี ข่าววันที่ 26 เมษายน 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 มีนาคม 2560 ข่าววันที่ 19 เมษายน 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนเมษายน 2560 ข่าววันที่ 31 มีนาคม 2560
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนเมษายน 2560 ข่าววันที่ 31 มีนาคม 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ข่าววันที่ 21 มีนาคม 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2560 ข่าววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนมีนาคม 2560 ข่าววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 29 มกราคม 2560 ข่าววันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ข่าววันที่ 31 มกราคม 2560
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ข่าววันที่ 31 มกราคม 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ข่าววันที่ 24 มกราคม 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2560 ข่าววันที่ 30 ธันวาคม 2559
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนมกราคม 2560 ข่าววันที่ 30 ธันวาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ข่าววันที่ 20 ธันวาคม 2559
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2559 ข่าววันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนธันวาคม 2559 ข่าววันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 30 ตุลาคม 2559 ข่าววันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ข่าววันที่ 31 ตุลาคม 2559
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ข่าววันที่ 31 ตุลาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 กันยายน 2559 ข่าววันที่ 20 ตุลาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ข่าววันที่ 22 กันยายน 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ข่าววันที่ 18 สิงหาคม 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ข่าววันที่ 10 สิงหาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ข่าววันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ข่าววันที่ 22 มิถุนายน 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ข่าววันที่ 25 พฤษภาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 มีนาคม 2559 ข่าววันที่ 2 พฤษภาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ข่าววันที่ 21 มีนาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 31 มกราคม 2559 ข่าววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 ธันวาคม 2558 ข่าววันที่ 21 มกราคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ข่าววันที่ 16 ธันวาคม 2558
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 1 พ.ย. 2558 ข่าววันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 กันยายน 2558 ข่าววันที่ 26 ตุลาคม 2558
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ข่าววันที่ 24 กันยายน 2558
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ข่าววันที่ 18 สิงหาคม 2558
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 28 มิถุนายน 2558 ข่าววันที่ 22 กรกฎาคม 2558
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ข่าววันที่ 23 มิถุนายน 2558
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 เมษายน 2558 ข่าววันที่ 19 พฤษภาคม 2558
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 29 มีนาคม 2558 ข่าววันที่ 22 เมษายน 2558
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 1 มีนาคม 2558 ข่าววันที่ 20 มีนาคม 2558
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 มกราคม 2558 ข่าววันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 22 กันยายน 2557
เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 16 กันยายน 2557
ตารางเวลาการสอบ Writing Proficiency Test Result ประจำปี 2557-2558 ข่าววันที่ 11 กันยายน 2557
ตารางเวลาการสอบ CEPT ประจำปี 2557-2558 ข่าววันที่ 11 กันยายน 2557
ประกาศมติที่ประชุมกรรมการมหาวิทยาลัย กรณีลงโทษนิสิตที่ทุจริตการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT ข่าววันที่ 24 มีนาคม 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการสอบวัดความรุ้ภาษาอังกฤษ Naresuan University Writing Proficiency Test สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 22 มกราคม 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ข่าววันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 4 ตุลาคม 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาตรี ข่าววันที่ 13 มิถุนายน 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดการตัดสินความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ข่าววันที่ 13 มิถุนายน 2555
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ข่าววันที่ 13 มิถุนายน 2561
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมิถุนายน 2561 ข่าววันที่ 18 พฤษภาคม 2561
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ข่าววันที่ 11 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเพื่อซ่อมเสริมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา Skill 2 รอบวันศุกร์และเสาร์ ข่าววันที่ 11 เมษายน 2561
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนเมษายน 2561 ข่าววันที่ 7 มีนาคม 2561
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2561 ข่าววันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ข่าววันที่ 9 มกราคม 2561
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2561 ข่าววันที่ 15 ธันวาคม 2560
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2560 ข่าววันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ข่าววันที่ 27 ตุลาคม 2560
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2560 ข่าววันที่ 21 กันยายน 2560
ประกาศมหาวิทยาลัย การเก็บเงินประกันจากผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 30 สิงหาคม 2558


ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษจากมุมมองของอาจารย์ต่างชาติ


สัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรมภาษากับ NULC


สัมภาษณ์เจาะลึกตัวแทนนิสิตมอนอกับการฝึกภาษาอังกฤษ


เคล็ดลับง่ายๆ ทำยังไงถึงเก่งภาษาอังกฤษ

แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 9 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์