:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l

E-mail NULC Facebook NULC Youtube NULC
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
150 Training Courses
Remedial for Graduate Course
Remedial for Undergraduate Course
ตารางการอบรม
NU Website
NU Mail
E-document
Q-Ant
TV-Online
 
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี
  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต โครงการจัดการศึกษาครู-อาจารย์ประจำการ
  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภาษาไทย
  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  6-ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จ้างทำเครื่องมือต้นแบบสำหรับคู่มือการนำเข้า-ส่งออกออนไลน์ ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
  5-ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จ้างทำเครื่องมือต้นแบบสำหรับชุดเครื่องมือในการเจรจาสัญญาทางการค้า ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
  4-ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จ้างทำเครื่องมือต้นแบบสำหรับชุดเครื่องมือการให้บริการสมุนไพรและอุตสาหกรรมสุขภาพ(spa) ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
  3-ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จ้างทำเครื่องมือต้นแบบสำหรับภาษาอังกฤษสำหรับการส่งออกและนำเข้า ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
  2-ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จ้างทำเครื่องมือต้นแบบสำหรับประมวลคำศัพท์สมุนไพรไทย ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
  1-ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จ้างทำเครื่องมือต้นแบบสำหรับชุดเครื่องมือแปลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
  ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อหูฟังจำนวน 500 อัน ด้วยวิธีตกลงราคา ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
  ประกาศมติที่ประชุมกรรมการมหาวิทยาลัย กรณีลงโทษนิสิตที่ทุจริตการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT
  ประกาศการสอบวัดความรุ้ภาษาอังกฤษ Naresuan University Writing Proficiency Test สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดการตัดสินความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
  ตารางเทียบคะแนนภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ
  ประกาศปรับโครงสร้าง มิ.ย.58
  ประกาศปรับโครงสร้าง มี.ค.58
  ประกาศปรับโครงสร้าง ก.ย.54
  มติปรับโครงสร้างสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
  มติสภามหาวิทยาลัย
  มติจัดตั้งสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา

แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์