รายชื่อนิสิตสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 2 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 15.00 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (QS) มหาวิทยาลัยนเศวร

QS 2101

#

รหัสนิสิต

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

คณะ

1

55030194

ว่าที่ร้อยตรี

สมาน

ขาวหนู

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

2

55030026

นาย

กมล

สุทธาวาส

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

3

55030149

นาย

ศราวุธ

คำแก้ว

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

4

55030217

นาย

เสมอ

นาสอน

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

5

55030231

นาย

เอกวิทย์

มั่งอะนะ

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

6

55030163

นาย

ศานติกรศิ์

วงค์เขียว

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

7

55030187

นาย

สมศักดิ์

นาคนาม

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

8

55030200

นาย

สรศักดิ์

ฉิมศรี

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

9

55030040

นาย

จำเนียร

แสงเสนา

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

10

55030064

นาย

ชาญศิลป์

เรืองศรี

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

11

55030071

นาย

ชูทอง

พัฒนะเมลือง

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

12

55030088

นาย

ฐิติพงษ์

ตรีศร

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

13

55030125

นางสาว

รพีพรรณ

กีตา

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

14

55030033

นางสาว

ขจรวรรณ

ภู่ขจร

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

15

55030132

นางสาว

วราภรณ์

สงฆ์ประชา

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

16

55030057

นางสาว

ชลธิชา

บุญยอด

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

17

55030095

นางสาว

ณัฐพิมล

ธรรมสรางกูร

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

18

55030101

นางสาว

ปิยะมาศ

แซ่โค้ว

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

19

55030224

นางสาว

โสภิดา

กิ่งจำปา

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

20

55030118

นาง

พชรกมล

คำไวย์

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

21

55030156

นาง

ศรีรัตน์

ธิต๊ะ

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

22

55030170

นาง

ศุภมาศ

ช่างมี

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

23

55030262

นาย

ธวัชชัย

โพธิ์หลำ

กศ.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

24

55030309

นาย

ศรัณยู

หมื่นเดช

กศ.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

25

55030279

นาย

ยงยุทธ

ฟองธิวงศ์

กศ.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

26

55030248

นางสาว

ชไมพร

ศรีสุราช

กศ.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

27

55030286

นางสาว

วณิชชา

แม่นยำ

กศ.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

28

55030293

นางสาว

วิลาวัลย์

สมยาโรน

กศ.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

29

55030255

นาง

ทิพวรรณ

โพธิ์ขำ

กศ.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

30

55030316

นาย

กรกฎ

ลำใย

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

QS 2102

#

รหัสนิสิต

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

คณะ

1

55030323

นาย

จักรพงษ์

นิ่มตรง

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

2

55030330

นาย

ดำรงค์

ตุ้มทอง

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

3

55030361

นางสาว

สิริภา

สงคราม

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

4

55030354

นางสาว

สโรชา

แซวกระโทก

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

5

55030347

นางสาว

นัซรียะห์

อาบู

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

6

55030514

นาย

ออมสิน

จตุพร

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

7

55030446

นาย

รังสรรค์

หล้าคำจา

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

8

55030408

นาย

จักรกริช

จุมพลพงษ์

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

9

55030460

นางสาว

สมสวรรค์

เหล่าทรัพย์

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

10

55030484

นางสาว

สุขุมาภรณ์

พุ่มจำปา

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

11

55030453

นางสาว

วันวิสาข์

ไทยเขียว

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

12

55030422

นางสาว

ปุญญาภา

ศรีวิชัย

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

13

55030392

นางสาว

เกศกาญจน์

บัวผัน

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

14

55030491

นางสาว

สุธาสินี

ศรีวิชัย

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

15

55030385

นาง

กิติภา

โสทะ

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

16

55030415

นาง

เบ็ญจมาศ

มณเฑียร

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

17

55030439

นาง

พิชญพรพรรณ

อนันตบุญวัฒน์

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

18

55030378

นาง

กัญญาภัค

วงษ์ธัญกัญ

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

19

55030507

นาง

สุภาภรณ์

พุทธา

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

20

55030477

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สรวงพร

กุศลส่ง

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

21

55071319

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

วันนิสา

วินประโคน

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

22

55070060

นาย

ก้องเกียรติ

กล่อมแก้ว

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

23

55071623

นาย

สุพรเทพ

เรณูมาน

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

24

55071661

นาย

สุรชาติ

คำอินทร์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

25

55071678

นาย

สุรพงษ์

กันทะชมภู

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

26

55071388

นาย

วิรัตน์

คำเวียง

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

27

55071432

นาย

ศักดิ์ชัย

ศิริวรรณ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

28

55071449

นาย

ศักดิ์ไทย

สิงห์ลอ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

29

55071456

นาย

ศิรวัฒน์

ลอสวัสดิ์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

30

55071463

นาย

ศุภกิจ

ทับแย้ม

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

 

QS 2103

#

รหัสนิสิต

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

คณะ

1

55071487

นาย

สมชาย

โตลำดับ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

2

55071494

นาย

สมพร

โพธิ์กำเนิด

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

3

55071500

นาย

สมภพ

ทิพยโสตถิ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

4

55071548

นาย

สาธิต

ทองศรี

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

5

55071739

นาย

อดิธร

สังฆจันทร์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

6

55070244

นาย

เจษฎา

คำแก้ว

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

7

55070220

นาย

จิรวัฒน์

จักรปิง

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

8

55070169

นาย

จักรพันธ์

ชีวะวัฒนา

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

9

55070152

นาย

จักรพงษ์

ชูเนียม

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

10

55070121

นาย

คมสัน

โพธิ์เงิน

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

11

55071685

นาย

เสถียร

มาดี

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

12

55071753

นาย

อธิวัฒน์

กันฑะ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

13

55071784

นาย

อนุจิต

จุมกุดรัง

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

14

55071791

นาย

อภิรักษ์

สาบุ่ง

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

15

55071807

นาย

อมรศักดิ์

เสมสันต์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

16

55071814

นาย

อรรถพล

พ่วงวงษ์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

17

55071869

นาย

อัฐศิษฎ์

จันทรบุปผา

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

18

55071876

นาย

อำพล

แสนหาญ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

19

55071883

นาย

อุปถัม

ปาณะกุล

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

20

55070770

นาย

พงศกร

สุดใจ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

21

55070923

นาย

พิษณุ

ทองพืช

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

22

55070947

นาย

ไพรวรรณ์

พุ่มพวง

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

23

55070985

นาย

ภัทรพงศ์

วันต๊ะ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

24

55071012

นาย

ภาณุวัฒน์

บุญเยีย

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

25

55071029

นาย

ภูมิพันธ์

จันทรัตน์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

26

55071036

นาย

ภูวดล

สายสุวรรณ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

27

55070916

นาย

พิริยพงษ์

ลอยเลิศ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

28

55070701

นาย

บุญเรือน

เรืองวงษ์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

29

55070695

นาย

บุญทำ

แก้ววิเชียร

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

30

55070688

นาย

บันจวบ

ก้อฝั้น

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

QS 2104

#

รหัสนิสิต

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

คณะ

1

55080052

นาย

ทวิช

น้อยดี

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

2

55080076

นาย

ประพัฒน์

ทัพซ้าย

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

3

55080090

นาย

พรหมมาตร์

ศรีแก้ว

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

4

55080106

นาย

พัสกร

โตเสน่ห์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

5

55070596

นาย

นัฐพล

ปลิวศรีแก้ว

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

6

55080120

นาย

พุฑฒิพงษ์

เพชรรัตน์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

7

55080168

นาย

วรเชรษฐ

ชาเมืองกุล

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

8

55080212

นาย

สันทัด

พัชนี

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

9

55080205

นาย

ศุภเชษฐ์

ปั้นประเสริฐ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

10

55071104

นาย

ไมตรี

จินะ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

11

55071241

นาย

วรนิพิฐ

ปาลา

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

12

55071289

นาย

วรวิทย์

วังโสม

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

13

55071296

นาย

วันชัย

เพชรทิม

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

14

55071326

นาย

วัลลภ

พนัสขาว

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

15

55070411

นาย

ตะวัน

ชัยรัต

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

16

55071340

นาย

วิชาญ

ลือเฟื่อง

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

17

55070565

นาย

นรินทร์

ขุนมิน

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

18

55071166

นาย

รัชพงศ์

ทองแจ่ม

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

19

55070541

นาย

นนทัช

สยมพงศ์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

20

55070527

นาย

ธีระ

เธียรกิตติกร

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

21

55070510

นาย

ธีรพันธุ์

สุรรัตน์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

22

55070503

นาย

ธาดาพงศ์

ทองหล้า

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

23

55070473

นาย

ธรรมศักดิ์

ริมทะ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

24

55070466

นาย

ธนวัฒน์

จันทร์สงคราม

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

25

55070428

นาย

ถวัลย์

จันทร์ต้น

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

26

55070350

นาย

ณัฐวุฒิ

ศรีรักษา

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

27

55070336

นาย

ณัฐพงศ์

อินทร์เทพ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

28

55070312

นาย

ฐาประพนต์

อานนท์โภคิณ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

29

55070299

นาย

ชิณ

สละชุ่ม

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

30

55071111

นาย

บุญเทียร

แจ่มทุ่ง

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

QS 2105

#

รหัสนิสิต

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

คณะ

1

55070404

นางสาว

ดำริ

บัวเผื่อน

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

2

55070381

นางสาว

ดวงรชฏ

มหาวงศนันท์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

3

55070305

นางสาว

ฐานิดา

สายคำธร

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

4

55070329

นางสาว

ณัฐชฎา

แสงจินดา

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

5

55070282

นางสาว

ชัญภร

สังข์หิรัญ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

6

55070374

นางสาว

ดลณพร

แผ้วเกษม

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

7

55070343

นางสาว

ณัฐมล

มากมี

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

8

55070367

นางสาว

ณิรินทร์ญา

รอดเงิน

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

9

55060245

นางสาว

ศิริพร

วาทรัพย์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

10

55070640

นางสาว

นิภารัตน์

นาห่อม

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

11

55070756

นางสาว

ปริศนา

กองทัพไทย

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

12

55070749

นางสาว

ปริญญา

ยิ้มยวน

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

13

55070732

นางสาว

ปภาภัสสร์

พรเสถียรพงษ์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

14

55070725

นางสาว

เบญจพร

วงเวียน

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

15

55070718

นางสาว

บุษบา

คำนนท์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

16

55070671

นางสาว

นุสรา

วัตละยาน

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

17

55070657

นางสาว

นิศากร

ชมภูนุช

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

18

55080021

นางสาว

กาญจนา

คร้ามศรี

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

19

55070619

นางสาว

นิตยา

ศรีสวรรค์จร

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

20

55070589

นางสาว

นวลกมล

สายนวล

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

21

55070664

นางสาว

นิสาคร

เกิดทอง

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

22

55070558

นางสาว

นพมาส

เพ็งพันธ์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

23

55070497

นางสาว

ธัญญาลักษณ์

ปัญญา

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

24

55070480

นางสาว

ธราภรณ์

หงษ์ยนต์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

25

55080014

นางสาว

กนกวรรณ

บริสุทธิ์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

26

55070206

นางสาว

จิตจุฑา

อยู่ครอบ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

27

55070251

นางสาว

ชลธิชา

วณิชศิริ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

28

55070237

นางสาว

จิราภรณ์

แก้วมี

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

29

55070190

นางสาว

จันทิมา

อังเพชร

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

30

55070213

นางสาว

จิรวรรณ

ครุธดิลกกานันท์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

QS 2106

#

รหัสนิสิต

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

คณะ

1

55070176

นางสาว

จันจิรา

เผ่ากลิ่น

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

2

55070138

นางสาว

งามเนตร

สุวรรณโชติ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

3

55070114

นางสาว

ขนิษฐา

ศรีวัง

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

4

55070084

นางสาว

กิตติยาภรณ์

พรหมโฉม

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

5

55070077

นางสาว

กัลยา

โพธิ์หวี

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

6

55070046

นางสาว

กนิษฐวดี

ด่านตระกูลหิรัญ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

7

55070022

นางสาว

กนกนันท์

สนใจ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

8

55070039

นางสาว

กนกรวี

วาฤทธิ์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

9

55071852

นางสาว

อัญญาพร

หอมเนียม

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

10

55070787

นางสาว

พชรวรรณ

ธนทวีสกุล

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

11

55071821

นางสาว

อรวรรณ

มั่นศรี

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

12

55071777

นางสาว

อนางค์นาฏ

ทองมี

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

13

55071746

นางสาว

อทิตยา

พานิช

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

14

55071722

นางสาว

อณัฐชานันท์

สุวรรณศรี

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

15

55071708

นางสาว

โสมวรรณ

ยอดสุวรรณ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

16

55071692

นางสาว

เสาวลักษณ์

เตชัย

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

17

55071845

นางสาว

อัญชลี

อุทธิยา

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

18

55071630

นางสาว

สุภัคจี

คล้ายทับทิม

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

19

55071838

นางสาว

อัจฉราภรณ์

พรมน้อย

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

20

55071616

นางสาว

สุนันทา

เพ็งแจ้ง

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

21

55071593

นางสาว

สุชาวินี

คลองตะเคียน

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

22

55071586

นางสาว

สุชานันท์

ภู่เจริญ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

23

55071579

นางสาว

สุชันษา

สุภินนพงศ์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

24

55071647

นางสาว

สุภาวดี

ประสิทธิพร

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

25

55071890

นางสาว

อุรัสยา

ปานแจ้ง

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

26

55071005

นางสาว

ภัทรียา

ติระศรี

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

27

55070978

นางสาว

ภัทธิรา

สายโรจน์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

28

55070954

นางสาว

เฟื่องฟ้า

พรหมนิพนธ์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

29

55070909

นางสาว

พิมพ์รัตน์

จักรบุตร

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

30

55071050

นางสาว

มลชยา

หวานชะเอม

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

QS 2107

#

รหัสนิสิต

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

คณะ

1

55071227

นางสาว

ลัดดาวัลย์

ฟองวรรณา

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

2

55071210

นางสาว

ลลิตตา

เทือกชัยคำ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

3

55071203

นางสาว

รุ่งอรุณ

ศรีมันตะ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

4

55071180

นางสาว

รัตนาภรณ์

เฉลิมวัน

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

5

55071173

นางสาว

รัตติกาล

บัวสิงคำ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

6

55071159

นางสาว

รัชดาภรณ์

นาคสวัสดิ์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

7

55071142

นางสาว

รสศิริ

วงษ์หลวง

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

8

55071135

นางสาว

รสริน

น้อยแก้ว

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

9

55071098

นางสาว

เมธาวี

ขันตี

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

10

55071081

นางสาว

มุกดา

มะลิสุวรรณ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

11

55071074

นางสาว

มินนา

มูลประสิทธิ์

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

12

55070886

นางสาว

พิ มพ์ชนก

นาคจำรูญ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

13

55080151

นางสาว

ลักษณา

ลิขิตเกียรติขจร

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

14

55080144

นางสาว

ฤทธี

กุลพรม

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) (แขนงการบริหารการศึกษา)

15

55080137

นางสาว

ระวิวรรณ